У од­ла­зе­ћој 2018. го­ди­ни обе­ле­жи­ли смо 180. го­ди­шњи­цу ус­по­ста­вља­ња ди­пло­мат­ских од­но­са из­ме­ђу на­ших зе­ма­ља. Ових да­на на Ка­ле­мег­да­ну се одр­жа­ва из­ло­жба ко­ја је упра­во то­ме по­све­ће­на. Исто­риј­ске ве­зе из­ме­ђу Ру­си­је и Ср­би­је су наш по­нос. Има­мо чи­ме да се по­но­си­мо.

Ва­жно је да је у кон­тек­сту ге­о­по­ли­тич­ких про­ме­на и опа­да­ња мо­ћи За­па­да са­чу­ва­на ви­со­ка ди­на­ми­ка ру­ско-срп­ских су­сре­та на нај­ви­шем ни­воу. Два­пут, 9. ма­ја и 2. ок­то­бра, са­ста­ли су се пред­сед­ни­ци Вла­ди­мир Пу­тин и Алек­сан­дар Ву­чић, три­пут – ми­ни­стри спољ­них по­сло­ва Сер­геј Ла­вров и Иви­ца Да­чић. По­себ­на од­ли­ка ру­ско-срп­ских зва­нич­них пре­го­во­ра је ви­со­ки сте­пен по­ве­ре­ња и ме­ђу­соб­ног раз­у­ме­ва­ња.

У окви­ру ко­сов­ског ре­гу­ли­са­ња Ру­си­ја је пру­жа­ла и на­ста­ви­ће да пру­жа Ср­би­ји од­луч­ну по­др­шку у од­бра­ни су­ве­ре­ни­те­та и те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та.

Ра­ду­је то да је у од­ла­зе­ћој го­ди­ни до­би­ла но­ви за­мах еко­ном­ска са­рад­ња: обим укуп­не би­ла­те­рал­не роб­не раз­ме­не у 2018. го­ди­ни мо­же да над­ма­ши три ми­ли­јар­де до­ла­ра. Знат­но су се учвр­сти­ле вој­но-тех­нич­ке ве­зе. Ме­ђу нај­леп­шим стра­ни­ца­ма су отва­ра­ње див­ног мо­за­и­ка ку­по­ле Хра­ма Све­тог Са­ве и про­сла­ва 85. го­ди­шњи­це Ру­ског до­ма у Бе­о­гра­ду.

Је­дан од нај­све­тли­јих тре­ну­та­ка од­ла­зе­ће го­ди­не је по­ста­ла и уза­јам­на по­др­шка ко­ју су ру­ски и срп­ски на­ви­ја­чи по­ка­за­ли на Свет­ском пр­вен­ству у фуд­ба­лу.

Век­тор раз­во­ја ру­ско-срп­ских ве­за у но­вој го­ди­ни ће си­гур­но од­ре­ди­ти по­се­та Ср­би­ји пред­сед­ни­ка Ру­ске Фе­де­ра­ци­је ко­ја је пла­ни­ра­на за ја­ну­ар. Она обе­ћа­ва да бу­де ди­на­мич­на и де­ло­твор­на. Оче­ку­је се по­ре­ђе­ње ста­во­ва по ши­ро­кој ле­пе­зи пи­та­ња, пот­пи­си­ва­ње број­них би­ла­те­рал­них до­ку­ме­на­та, под­сти­цај да­љој са­рад­њи. Ве­ћи­на Ср­ба по­себ­но по­шту­је Вла­ди­ми­ра Вла­ди­ми­ро­ви­ча Пу­ти­на. Вре­ме­ном ова до­бра осе­ћа­ња са­мо ја­ча­ју, што је за­лог успе­ха по­се­те и да­љег раз­во­ја брат­ских ве­за.

Прин­ци­пи­јел­ни при­о­ри­тет је из­ла­зак ван по­сто­је­ћих гра­ни­ца еко­ном­ске са­рад­ње. На­гла­сак би­ће ста­вљен на уза­јам­но де­ло­ва­ње у ино­ва­ци­о­ним обла­сти­ма, као што су при­ме­на „мир­ног ато­ма”, раз­вој ин­фор­ма­ци­о­них и ди­ги­тал­них тех­но­ло­ги­ја. На­ста­ви­ће се са­рад­ња у ре­кон­струк­ци­ји же­ле­зни­ца Ср­би­је, мо­дер­ни­за­ци­ји под­зем­ног га­сног скла­ди­шта „Ба­нат­ски Двор”, из­град­њи га­со­во­да Бу­гар­ска–Ср­би­ја–Ма­ђар­ска. По­сто­ји ре­ал­на мо­гућ­ност да се осна­жи ко­о­пе­ра­ци­ја у по­љо­при­вре­ди и ин­ду­стри­ји пу­тем ор­га­ни­за­ци­је за­јед­нич­ке про­из­вод­ње. Тре­ба да уло­жи­мо у то све на­ше та­лен­те и сву на­шу па­си­о­нар­ност.

Го­ди­не 2019. обе­ле­жи­ће­мо ди­ван ју­би­леј – 75. го­ди­шњи­цу осло­бо­ђе­ња Бе­о­гра­да од фа­ши­стич­ких осва­ја­ча.

Има­мо бо­гат ства­ра­лач­ки днев­ни ред. Ру­си­ја и Ср­би­ја ни­су при­ја­те­љи „про­тив не­ко­га”. На­ста­ви­ће­мо са уса­вр­ша­ва­њем на­шег стра­те­шког парт­нер­ства, осва­ја­ју­ћи но­ве прав­це ра­ди бла­го­ста­ња на­ро­да Ру­си­је и Ср­би­је. Хо­ће­мо ли ус­пе­ти да све ово ура­ди­мо? Не­ма­мо дру­ге оп­ци­је.

На кра­ју же­лео бих да че­сти­там на­шим срп­ским при­ја­те­љи­ма Но­ву го­ди­ну и све­тли пра­зник Бо­жи­ћа. Ру­си­ја је искре­но за­ин­те­ре­со­ва­на да Ср­би­ја и Ср­би бу­ду успе­шни, про­спе­ри­тет­ни и срећ­ни. Увек смо спрем­ни да пру­жи­мо сву мо­гу­ћу по­др­шку.

*аутор­ски текст амбасадора Русије


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Русија ће наставити да помаже Србији

* Обавезна поља