KOMERCIJALNO USLUŽNI KOMPLEKS:

„DANUBIUS-PETROL“

Marina vazduh 2

Investitor DANUBIUS PETROL D.O.O. – Smederevo poseduje neophodne dozvole za izgradnju komercijalnouslužnog kompleksa koji se sastoji od:

1. Marine za privez 30 srednjih glisera.
2. Zimovnika za 50 srednjih glisera.
3. Servisa za održavanje i servisiranje glisera, čamaca i jahti.
4. Vitla za spuštanje i vađenje iz vode plovnih objekata.
5. Restorana kapaciteta 50 gostiju.
6. Stanice za snabdevanje gorivom motornih plovila.

Lokacija kompleksa nalazi se u Smederevu, na desnoj obali Dunava, od km 1114+450 do 1114+500 i obuhvata deo katastarske parcele 517/1 ukupne površine 1785m2 i akvatorije 1500m

Pomenuta lokacija sastavni je deo plovnog puta Dunava kroz Srbiju, blizu je Beograda, a povezana je sa pristupnim saobraćajnicama svih kategorija, računajući i autoput E-75.

Investicija nudi visoku isplativost iz više razloga od koji su najvažniji:

          na plovnom putu Dunava kroz Srbiju ne postoji objekat ovog tipa i namene

          Srbija je pristupila projektu EU „Dunavska strategija“ koja u narednom periodu garantuje ubrzani razvoj plovnog saobraćaja kroz našu zemlju, visok nivo investicija u plovne puteve i prateću infrastrukturu, kao i značajan razvoj rečnog turizma.

          Prostranom vodenom ogledalu – akvatoriji samog kompleksa i njegovoj dobroj dispoziciji u odnosu na plovni put kao i kvalitetnom projektnom rešenju u odnosu na dejstvo nepovoljnih klimatskih i hidroloških uticaja.

          Znatnom stepenu izgrađenosti i infrastrukturne opremljenosti lokacije.

          Povoljnim mogućnostima za razvoj i kombinovanje velikog broja poslovnih funkcija u atraktivan nautički punkt Podunavlja i uključivanja u sistem međunarodnih marina na Dunavu.

          Podatku da se najbliže stanice za snabdevanje gorivom rečnih plovila nalaze u Rumuniji, na kraju plovnog puta Dunava i ispred Budimpešte u Mađarskoj.

 

Podaci o lokaciji

Predviđena lokacija nalazi se u Smederevu, na dunavskoj obali (inundaciono područje između korita za malu vodu vodtoka reke Dunav i spoljne nožice nasipa) u okviru naselja „Metalor“, na njegovom krajnjem severoistočnom delu, do kompleksa „Jugopetrol“ i deo je katastarske parcele br. 517/1 novog premera K.O.Smederevo (odnosno br. 149/1  starog premera).

U neposrednom zaleđu nalaze se kompleksi stare Indstrijske zone (pogoni „MBS“, „Fagram“, „Lasta“ i dr), kao i skladšta „Jugopetrola“ na severoistočnoj strani.

Dužina pripaajuće obale kompleksa je oko 50,0 m a dubina 38,0 m. Sama obala je u pripadajućem delu delimično uređena, sa delom izgrađenim betonskim zidom (vertikalnom obalom) na koti oko 72,0 mnm i nasipom ispred njega.

U fizčkom smislu predmetni prostor predstavlja relativno zaravnjeni plato, na koti od 71,85 mnm  do  73,00 mnm (ukupna denivelacija u pravcu sever-jug ko 1,0 m).

Celina od 17,55 ari je delimično izgrađena (manje od polovine ukupne površine) prizemnim objektima u funkciji osnovne delatnosti i znatno većom površinom natkrivene terase koja izlazi na samu obalu. Ostali deo komlpeksa je neizgrađen i relativno neuređen.

Prikaz lokacije dajemo na sledećim slikama:

Položaj objekta u odnosu na Tvrđavu i Luku – snimak

Marina položaj u odnosu na luku 2

Položaj objekta u odnosu na Indistrujisku zonu – grafika, crtež

Marina-Jugopetrol jpeg 2

Marina lokacija 2

Na oba prikaza agenda je sledeća:

1.  Lokacija „DANUBIUS-Petrol“  –  2.  „Utva IBZ“  4,5 ha

3.  Put između „Utve IBZ“  i  „NIS-Jugopetrola“

4. Skladište „NIS-Jugopetrol“

 

Opis i namena objekta

Arhitentonski koncept objekta bazira se na funkcionalnim zahtevima planiranih sadržaja, koji zahtevaju istovremeni direktni pristup i sa vode i sa kopnenog puta. Ovo uslovljava podužnu podelu celine na dva funkcionalna dela, pri čemu se prodajni deo pozicionira uz internu kolsku komunikaciju. Unutrašnja organizacija celina u ovoj fazi je samo grubo definisana, a njena konačna forma biće uslovljena tehnološkim zahtevima pojedinih konkretnih namena, što daje fleksibilnost u dogovoru oko ulaganja u objekat.

Ukupni maksimalni gabarit objekta u osnovi je 20,0 h 23,0 m.

Planirana spratnost objekta je P (prizemlje), izuzev u uslužno-komercijalnom delu gde se predviđa spratnost P + Pk.

U prodajnom delu planiranog objekta predviđena je prodaja (naplata) goriva, kao i proizvoda za potrebe snabdevanja motornih plovila. Uz prodajni prostor u ovom delu predviđa se i magacinski i kancelarijski prostor, kao i sanitarni blok.

U uslužno-komercijalnom delu predviđa se organizovanje jahting kluba, restorana i suvenirnice sa svim pratećim sadržajima (kuhinja, garderoba, magacinski prostor, higijenski blok i ostalo).

Marina pogled sa pontona 2

 

Realizacija projekta kompleksa „Danubius-Petrol“

Preduzeće „Danubius-Petrol“ doo poseduje osnovnu dokumentaciju neophodnu za otpočinjanje realizacije ove investicije:

– Akt o urbanističkim uslovima br. 350-366/2008-06 od 10.12.2008. godine

– Izveštaj kapetanije o prolaznosti brodova br. 342-64/10 od 15.03.2010. godine

– Grafički prikaz budućeg izgleda lokacije

Preduzeće „Danubius-Petrol“ preuzima na sebe pribavljanje sve preostale neophodne dokumentacije za realizaciju ovog projekta.

Osnovni problem realizacije ovog projekta su potrebna finansijska sredstva pa „Danubius-Petrol“ poziva moguće zainteresovane partnere na razgovor o definisanju mogućeg zajedničkog ulaganja u komercijalno uslužni kompleks na vodi.

Pri tome, otvorene su sve opcije koje karakterišu zajednička ulaganja ili zajednički posao:

–   srazmerno učešće partnera u vlasništvu Kompleksa i profitu

–   koncesiono ulaganje, koje bi podrazumevalo potpuno raspolaganje Kompleksom od strane partnera za utvrđeni vremenski period

–   osnivanje zajedničkog preduzeća čija bi osnovna delatnost bila rad ovog  Kompleksa (prodaja goriva za turistička plovila i ostalih proizvoda za njihovo snabdevanje, ugostiteljske i turističke usluge, kao i ostale usluge)

–   kreditni odnos prema ulagaču (koji se utvrđuje srazmerno obimu i vrsti ulaganja koje može biti i u robi, odnosno potrebnim uslugama)

–   ostali oblici strateškog ulaganja

Marina pogled ka Dunavu 2

 

K  O  N  T  A  K  T

Potpune informacije o „Komercijalno-uslužnom kompleksu Danubius-Petrol“ možete dobiti na:

mail:   maxacale@gmail.com  i  djordje-jovanovic@hotmail.com

kao i na tel. 064/592-79-29

Preko ovih kontakata možete dogovoriti i uvid u svu postojeću dokumentaciju i dobiti odgovarajuća obrazloženja za sve eventualne nejasnoće.

 


Izvor: Danubius Petrol

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Poslovni projekat „DANUBIUS-PETROL“

* Obavezna polja