putin-stize-finale-mundijala-brazilu-slika-389069Ру­ског пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на у за­пад­ној јав­но­сти сва­ко­днев­но по­ре­де са Хи­тле­ром от­ка­ко се ма­ле­зиј­ски пут­нич­ки ави­он про­шлог че­тврт­ка сру­шио на те­ри­то­ри­ју под кон­тро­лом про­ру­ских по­бу­ње­ни­ка у Укра­ји­ни. Као на вр­хун­цу хлад­ног ра­та, ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ши­ре ан­ти­ру­ску хи­сте­ри­ју у окви­ру ко­је се Пу­тин са­та­ни­зу­је и пред­ста­вља као не­ко ко је лич­но од­го­воран за смрт 298 пут­ни­ка и чла­но­ве по­са­де.

Хај­ка се во­ди баш као да је на че­лу бољ­ше­ви­ка неку де­це­ни­ју  пре па­да Бер­лин­ског зи­да. По­ли­ти­ча­ри из­ја­вљу­ју „да је овај пут пре­те­рао”, та­бло­и­ди об­ја­вљу­ју на­сло­ве по­пут „Пу­тин је убио мог си­на” или „Пу­ти­но­ви те­ро­ри­сти су уби­ли две бри­тан­ске по­ро­ди­це”, док озбиљ­ни ли­сто­ви зах­те­ва­ју од­го­вор на пи­та­ње ка­да ће Аме­ри­ка ко­нач­но ка­зни­ти Пу­ти­на.

Ру­си­ја је и пре ис­тра­ге про­гла­ше­на кри­вом за оба­ра­ње ле­те­ли­це на пу­ту Ам­стер­дам – Ку­а­ла Лум­пур. Ве­ћи­на за­пад­них ме­ди­ја не пре­и­спи­ту­је тврд­ње по­ли­ти­ча­ра да је мла­зњак „ски­нут” ра­ке­том си­сте­ма „бук” ко­ји је Кремљ до­ту­рио се­па­ра­ти­сти­ма.

Тре­ба ме­ђу­тим има­ти у ви­ду да се о тра­ге­ди­ји са си­гур­но­шћу зна тек не­ко­ли­ко ства­ри: ави­он је пао са ви­си­не од 10 ки­ло­ме­та­ра, на­ла­зио се у ва­зду­шној зо­ни под кон­тро­лом у Ки­је­ву, ни­је до­шао до под­руч­ја ко­је се кон­тро­ли­ше из Мо­скве, а олу­пи­на ле­жи у са­мо­про­гла­ше­ној До­њец­кој ре­пу­бли­ци. Две цр­не ку­ти­је пре­да­те су ма­ле­зиј­ским вла­сти­ма, а те­ла су пре­ба­че­на у Хар­ков ода­кле ће би­ти пре­не­се­на у Хо­лан­ди­ју на об­дук­ци­ју.

Аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Џон Ке­ри твр­ди да  мо­ра да је Ру­си­ја уме­ша­на јер про­јек­тил не би уме­ле да ис­па­ле „пи­ја­ни­це” у ре­до­ви­ма про­ру­ских бо­ра­ца. У за­пад­ним ме­ди­ји­ма је цир­ку­ли­сао сни­мак на ко­јем се на­вод­но ви­де­ло ка­ко се си­стем „бук” по­сле не­сре­ће са МХ17 вра­ћа пре­ко гра­ни­це, на те­ри­то­ри­ју Ру­си­је.

Мо­сква је то де­ман­то­ва­ла, твр­де­ћи да је сни­мак на­стао не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­ме­та­ра да­ље, на те­ри­то­ри­ји ко­ју кон­тро­ли­ше Ки­јев.

Мо­сква је по­зва­ла САД да об­ја­ве са­те­лит­ске сним­ке по­што твр­ди да је аме­рич­ки са­те­лит у вре­ме не­сре­ће био из­над ис­точ­не Укра­ји­не. Бе­ла ку­ћа са­оп­шта­ва да се на­го­ми­ла­ва­ју до­ка­зи про­тив Мо­скве, али не по­ка­зу­је ни са­те­лит­ске сним­ке ни­ти не­ки дру­ги до­каз. Од Пу­ти­на се зах­те­ва да из­вр­ши при­ти­сак на по­бу­ње­ни­ке да пре­ста­ну да оме­та­ју ис­тра­гу, али се од Ки­је­ва не тра­жи да пре­ста­не са офан­зи­вом на под­руч­је на ком се на­ла­зе оста­ци ави­о­на и та­ко олак­ша по­сао стра­ним ис­тра­жи­те­љи­ма. Па­ле су и оп­ту­жбе да је трет­ман жр­та­ва „гро­те­скан“, иако ни­ко не ка­же шта је дру­го мо­гло да се ура­ди са те­ли­ма уне­сре­ће­них не­го да се сме­сте у хлад­ња­че. Ва­шинг­тон и ЕУ по­зи­ва­ју Мо­скву да об­у­ста­ви сва­ку по­моћ по­бу­ње­ни­ци­ма, али исто­вре­ме­но од Ки­је­ва не зах­те­ва­ју ни да об­ја­ви за­пи­сник са ле­та МХ17.

На ру­ске тврд­ње да је укра­јин­ски ра­кет­ни си­стем био укљу­чен у вре­ме ка­та­стро­фе на не­бу и да је бли­зу ма­ле­зиј­ског ави­о­на до­шао и је­дан укра­јин­ски бор­бе­ни ави­он, Ки­јев од­го­ва­ра оп­ту­жба­ма да су Пу­тин и по­бу­ње­ни­ци „фа­ши­сти”. Пре­ми­јер Ар­се­ниј Ја­це­њук је из­ја­вио да је Пу­тин „рат­ник на стра­ни ђа­во­ла“, а на­шао се и бив­ши бри­тан­ски ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду Чарлс Кро­форд да  ру­ско по­на­ша­ње на­зо­ве не­чим што је „из­ван све­га нор­мал­ног и ча­сног”.

Тра­гич­ном иро­ни­јом суд­би­не, у сре­ди­шту но­вог хлад­ног ра­та на­шао се ави­он исте ма­ле­зиј­ске ком­па­ни­је ко­ја је у мар­ту без тра­га из­гу­би­ла мла­зњак са ле­та Ку­а­ла Лум­пур – Пе­кинг. Ни по­сле пет ме­се­ци о не­стан­ку те ле­те­ли­це не зна се го­то­во ни­шта, па ни где је за­вр­ши­ла, док о но­вој тра­ге­ди­ји За­пад као да зна све, са­мо за­то што се да ис­ко­ри­сти­ти за по­ли­тич­ки об­ра­чун са Мо­сквом. Нај­ди­рект­ни­је је хлад­но­ра­тов­ски реч­ник упо­тре­био швед­ски шеф ди­пло­ма­ти­је Карл Билт ко­ји је ка­зао да је оче­ки­ва­но да Ру­си­ја по­ри­че кри­ви­цу јер је и „со­вјет­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не од­би­ја­ло све што се ти­ца­ло оба­ра­ња” ко­реј­ског пут­нич­ког ави­о­на 1983.

Слич­но­сти са ра­ни­јим до­га­ђа­ји­ма про­на­шао је и гра­до­на­чел­ник Лон­до­на Бо­рис Џон­сон ко­ји је у „Те­ле­гра­фу” кон­ста­то­вао да га све под­се­ћа на аме­рич­ко оба­ра­ње иран­ског пут­нич­ког ави­о­на 1988. ка­да је жи­вот из­гу­био 290 пут­ни­ка и чла­но­ва по­са­де. Џон­сон пи­ше да је стра­шно да Пу­тин не да не при­зна­је гре­шку, не­го кри­ви­цу још сва­љу­је и на дру­го­га, од­но­сно Ки­јев, али и под­се­ћа на гре­шку аме­рич­ке вој­ске од пре 16 го­ди­на ка­да не са­мо да ни­је до­шло до аме­рич­ког из­ви­ње­ња Те­хе­ра­ну, већ је ка­пе­тан рат­ног бро­да са ко­јег је по­го­ђе­на иран­ска ле­те­ли­ца ка­сни­је чак и од­ли­ко­ван.

Ра­сте при­ти­сак на Ср­би­ју

Због за­о­штра­ва­ња од­но­са на ре­ла­ци­ји Мо­сква–За­пад, ре­ал­но је оче­ки­ва­ти да опет поч­не да ра­сте и при­ти­сак за­пад­них ди­пло­ма­та на Ср­би­ју. ЕУ одав­но тра­жи да Бе­о­град ускла­ди спољ­ну по­ли­ти­ку са оном у Бри­се­лу и оп­ту­жи Пу­ти­на за анек­си­ју Кри­ма и по­др­шку се­па­ра­ти­сти­ма. Ка­ко са­зна­је­мо, Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, ми­ни­стар­ка спољ­них по­сло­ва Ита­ли­је, то­ком пред­сто­је­ће по­се­те Бе­о­гра­ду има­ће за­да­так да у том прав­цу ути­че на Вла­ду Ср­би­је. Она је озби­љан кан­ди­дат за на­след­ни­цу Ке­трин Ештон, али јој се до­сад за­ме­ра­ло је ису­ви­ше „ме­ка пре­ма Пу­ти­ну”.

Ма­ле­зи­ја за­др­жа­ва „цр­не ку­ти­је” до фор­ми­ра­ња ти­ма

Ку­а­ла Лум­пур – Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру је ју­че са­оп­шти­ла да ће за­др­жа­ти „цр­не ку­ти­је” пут­нич­ког ави­о­на „Ма­ле­зи­ја ер­лај­нса” обо­ре­ног у ис­точ­ној Укра­ји­ни све док се не фор­ми­ра ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља. „Ма­ле­зиј­ски тим је пре­у­зео бри­гу о ’цр­ним ку­ти­ја­ма’ ко­је су из­гле­да у до­бром ста­њу. Оне ће ту би­ти све док се не озва­ни­чи ме­ђу­на­род­ни тим ис­тра­жи­те­ља”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу пре­ми­је­ра Ма­ле­зи­је На­џи­ба Ра­за­ка. Вла­да у Ку­а­ла Лум­пу­ру на­по­ми­ње да ће ме­ђу­на­род­ном ис­тра­жном ти­му, чим бу­де фор­ми­ран, пре­да­ти „цр­не ку­ти­је” на да­љу ана­ли­зу, пре­нео је Рој­терс.

Ко су се­па­ра­ти­сти, а ко бор­ци за сло­бо­ду

Чи­та­лац у Ср­би­ји са још све­жим пам­ће­њем на до­га­ђа­је из де­ве­де­се­тих по­себ­но ће обра­ти­ти па­жњу на реч­ник ко­ји за­пад­ни ме­ди­ји и по­ли­ти­ча­ри ко­ри­сте по­во­дом нај­но­ви­јих до­га­ђа­ја у Укра­ји­ни. Ка­да про­ру­ске по­бу­ње­ни­ке у До­њец­ку и Лу­ган­ску кри­ве за тра­ге­ди­ју на не­бу из­над ис­точ­не Укра­ји­не, на­зи­ва­ју их „се­па­ра­ти­сти­ма” и „те­ро­ри­сти­ма” ко­ји кр­ше су­ве­ре­ни­тет и ин­те­гри­тет Ки­је­ва. Ко­ли­ко се са­мо ови на­зи­ви раз­ли­ку­ју од опи­са на­о­ру­жа­них Ал­ба­на­ца на Ко­со­ву ко­је је За­пад тре­ти­рао као бор­це за сло­бо­ду. Ка­да ЕУ и САД да­нас ка­жу да ру­ска ма­њи­на у Укра­ји­ни има да се ин­те­гри­ше у оста­так зе­мље, то се ве­о­ма мно­го раз­ли­ку­је од по­др­шке ко­ју су упу­ћи­ва­ли ал­бан­ској ма­њи­ни у Ср­би­ји охра­бру­ју­ћи ње­но от­це­пље­ње.

Дво­стру­ки стан­дар­ди чи­та­ју се и у тек­сту Ти­мо­ти­ја Гар­то­на Еша, про­фе­со­ра са Окс­фор­да, ко­ји кри­ти­ку­је то што се Пу­тин по­зи­ва на „од­го­вор­ност да за­шти­ти” Ру­се из­ван Ру­си­је. Се­ти­мо се да је „ху­ма­ни­тар­на ин­тер­вен­ци­ја” НА­ТО-а 1999. прав­да­на упра­во од­го­вор­но­шћу за­пад­них вла­да да за­шти­те Ал­бан­це на Ко­со­ву.

Гра­ђа­ни Ср­би­је про­на­ћи ће још јед­ну па­ра­ле­лу из­ме­ђу са­да­шњих зби­ва­ња и сво­је не­дав­не исто­ри­је. Се­ти­мо се ка­ко је аме­рич­ки ди­пло­ма­та Ви­ли­јам Во­кер твр­дио да су жр­тве у Рач­ку по­би­је­не хи­ци­ма у гла­ву из не­по­сред­не бли­зи­не. Тим фин­ске фо­рен­зи­чар­ке Хе­ле­не Ран­те утвр­дио је да ни­јед­на жр­тва ни­је стра­да­ла од мет­ка ис­па­ље­ног у по­ти­љак, али ни­ко ни­је ха­јао што је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца ис­хи­тре­но оп­ту­жи­ла срп­ску стра­ну за нај­го­ре звер­ство. Исто та­ко, ЕУ је оп­ту­жи­ла про­ру­ског Вик­то­ра Ја­ну­ко­ви­ча да је зи­мус на­ре­дио снај­пер­ску паљ­бу по де­мон­стран­ти­ма на Мај­да­ну. Ка­да су се ја­ви­ли до­ка­зи да су не­ки снај­пе­ри­сти деј­ство­ва­ли по на­ло­гу „про­е­вроп­ских“ сна­га, Ке­трин Ештон је обе­ћа­ла да ће офор­ми­ти ко­ми­си­ју да ис­пи­та све на­во­де. Ни­ка­да ни­смо са­зна­ли да ли је ова ко­ми­си­ја оформ­ље­на ни­ти шта је утвр­ди­ла.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Лов на Путина

* Обавезна поља