Aleksandar-CepurinБЕОГРАД – По­сле бур­них да­на фе­бру­а­ра и мар­та до­ла­зи вре­ме да се вра­ти­мо ре­ша­ва­њу ду­бин­ских пи­та­ња при­вред­ног раз­во­ја на­ших зе­ма­ља.

У овом сми­слу по­ста­је зна­ча­јан на­до­ла­зе­ћи по­че­так ре­кон­струк­ци­је срп­ских же­ле­знич­ких пру­га уз уче­шће ру­ског ги­ган­та – же­ле­знич­ке ком­па­ни­је „Ру­ске же­ле­знич­ке пру­ге”, РЖД. Ком­па­ни­ја РЖД ра­ди по чи­та­вом све­ту у са­рад­њи с во­де­ћим стра­ним фир­ма­ма.

Же­ле­знич­ке пру­ге да­нас су си­стем крв­них су­до­ва при­вре­да зе­ма­ља све­та. Ква­ли­тет пу­те­ва и ни­во же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја је­су је­дан од кључ­них еле­ме­на­та ин­ве­сти­ци­о­не при­влач­но­сти зе­ма­ља.

Оче­ку­је­мо 25. мар­та, уз уче­шће ви­со­ких пред­став­ни­ка Ру­си­је и Ср­би­је, ру­ко­во­ди­ла­ца слу­жби за же­ле­знич­ке пру­ге две­ју зе­ма­ља, по­че­так ра­до­ва на ре­кон­струк­ци­ји срп­ских же­ле­знич­ких пру­га. То ће би­ти ме­га­про­је­кат. Ру­ски до­при­нос ће до­сти­ћи 800 ми­ли­о­на до­ла­ра, ко­ји су одо­бре­ни у окви­ру др­жав­ног из­во­зног кре­ди­та по из­у­зет­но по­вољ­ним усло­ви­ма за Ср­би­ју. Ра­чу­на­мо да ће отва­ра­њу про­јек­та при­су­ство­ва­ти пред­сед­ник РЖД-а Вла­ди­мир Ја­ку­њин, ко­га ов­де до­бро по­зна­ју као дав­ног и по­у­зда­ног при­ја­те­ља Ср­би­је.

РЖД ће ис­ко­ри­сти­ти у Ср­би­ји нај­на­пред­ни­је ру­ске и стра­не тех­но­ло­ги­је, ко­је ће до­зво­ли­ти да се су­штин­ски по­бољ­ша­ју про­пу­сни ка­па­ци­те­ти срп­ске же­ле­знич­ке мре­же. Као ре­зул­тат – за 3–4 го­ди­не про­сеч­на бр­зи­на на ре­кон­стру­и­са­ним пру­га­ма ће се по­ве­ћа­ти од 40–60 до 120–160 ки­ло­ме­та­ра на сат. То ће не са­мо по­ве­ћа­ти ин­ве­сти­ци­о­ну при­влач­ност Ср­би­је не­го ће ство­ри­ти и мо­гућ­ност за ко­ри­шће­ње срп­ских пру­га ра­ди тран­зи­та.

Уго­вор укљу­чу­је: из­град­њу дру­гог же­ле­знич­ког ко­ло­се­ка ли­ни­је Бе­о­град–Пан­че­во у ду­жи­ни 16 ки­ло­ме­та­ра, ре­кон­стру­и­са­ње шест де­о­ни­ца (оп­ште ду­жи­не 112 ки­ло­ме­та­ра) Па­не­вроп­ског же­ле­знич­ког ко­ри­до­ра 10, из­град­њу дру­гог ко­ло­се­ка и ре­кон­струк­ци­ју по­сто­је­ћег на де­о­ни­ци Ста­ра Па­зо­ва – Но­ви Сад у ду­жи­ни 44 ки­ло­ме­тра; ре­кон­струк­ци­ју же­ле­знич­ке пру­ге на ре­ла­ци­ји Бе­о­град–Бар (срп­ске де­о­ни­це Бе­о­град–Врб­ни­ца – 200 ки­ло­ме­та­ра) као и ис­по­ру­ку мо­дер­них ди­зел-во­зо­ва про­из­вод­ње ком­па­ни­је „Ме­тро­ва­гон­маш” ко­ји су оп­ти­мал­ни по од­но­су це­не пре­ма ква­ли­те­ту.

За уче­шће у про­це­су ре­кон­струк­ци­је би­ће по­зва­на срп­ска пред­у­зе­ћа ко­ја се ба­ве ис­ко­па­ва­њем и пре­ра­дом шљун­ка, са­о­бра­ћај­не ор­га­ни­за­ци­је, ком­па­ни­је за из­град­њу пу­те­ва, за из­град­њу мо­сто­ва, фа­бри­ке бе­то­на, пред­у­зе­ћа за одр­жа­ва­ње и по­прав­ку же­ле­знич­ких пру­га, енер­гет­ске и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­не ком­па­ни­је, фир­ме за ин­ду­стриј­ско и ци­вил­но гра­ђе­ви­нар­ство. Ства­ра­ње но­вих рад­них ме­ста то­ком из­град­ње же­ле­знич­ких пу­те­ва ће омо­гу­ћи­ти сма­ње­ње не­за­по­сле­но­сти у ре­ги­о­ни­ма. По­ве­ћа­ће се бр­зи­на ис­по­ру­ке те­ре­та, што ће, на при­мер, по­мо­ћи ве­ли­ком пред­у­зе­ћу, ко­је бу­квал­но одр­жа­ва град – „Фи­ја­ту” у Кра­гу­јев­цу. По­ве­ћа­ње оп­се­га пут­нич­ког пре­во­за тре­ба­ло би да под­сти­че раз­вој ту­ри­зма у Ср­би­ји.

На­да­мо се да­љој те­сној са­рад­њи с на­шим срп­ским парт­не­ри­ма од уза­јам­не ко­ри­сти.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Нове шине руско-српских односа

* Обавезна поља