euleks-kosovo-1328585176-92453КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Уко­ли­ко су са­да­шњи и бив­ши пред­сед­ник оп­шти­не Зу­бин По­ток Сте­ван Ву­ло­вић и Сла­ви­ша Ри­стић на те­ри­то­ри­ји цен­трал­не Ср­би­је, по про­то­ко­лу о тех­нич­кој са­рад­њи Еулек­са и МУП-а Ср­би­је из 2009, по­ли­ци­ја је ду­жна да их ухап­си и ис­по­ру­чи Еулек­су.
Ми­гел Кар­ва­љо де Фа­ри­ја, глав­ни порт­па­рол Еулек­са, ни­је хтео да ко­мен­та­ри­ше евен­ту­ал­но из­ру­че­ње под прет­по­став­ком да су Ву­ло­вић и Ри­стић у Ср­би­ји или мо­гу­ћи зах­тев за екс­тра­ди­ци­ју од зе­ма­ља у ко­ји­ма би Еулекс имао са­зна­ња да се на­вод­но осум­њи­че­ни на­ла­зе.

На­кон до­ста­вља­ња по­зи­ва обе­ма осо­ба­ма за раз­го­вор са ту­жи­о­цем и због њи­хо­вог не­у­спе­ха да се по­ја­ве пред њим, ту­жи­лац је за­тра­жио од прет­пре­тре­сног су­ди­је да из­да на­ло­ге за хап­ше­ње. На­ло­зи су уоби­ча­је­на прак­са, ка­да се тра­жи од осум­њи­че­ног да при­су­ству­је раз­го­во­ру, а он се не по­ја­ви – шту­ро је за „По­ли­ти­ку” у пи­са­ном од­го­во­ру на­вео Де Фа­ри­ја.

Об­ја­шња­ва­ју­ћи спо­ра­зум МУП-а Ср­би­је и Еулек­са Ду­шан Ја­њић, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар, ис­ти­че да све осум­њи­че­не са КиМ Ср­би­ја „не ис­по­ру­чу­је Ко­со­ву, јер би то зна­чи­ло да при­зна­је ту др­жа­ву, већ Еулек­су, јер има­мо оба­ве­зу да на осно­ву спо­ра­зу­ма са­ра­ђу­је­мо, а са­мим тим и да их пре­да­мо”.
„Ву­ло­ви­ћу и Ри­сти­ћу тре­ба­ло би обез­бе­ди­ти до­бар адво­кат­ски тим, при­пре­ми­ти по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју ка­ко би се аде­кват­но бра­ни­ли, али и зах­те­ва­ти да Еулекс га­ран­ту­је да ће им омо­гу­ћи­ти од­бра­ну са сло­бо­де. Ср­би­ја тре­ба отво­ре­но да уђе у овај про­блем, јер ова­ко на­пе­та си­ту­а­ци­ја, ко­ја има по­ли­тич­ку ко­но­та­ци­ју, са­мо до­при­но­си још ду­бљем не­по­ве­ре­њу ко­је Ср­би на се­ве­ру има­ју пре­ма Еулек­су – ка­же за „По­ли­ти­ку” Ја­њић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да хап­ше­ње Ср­ба на се­ве­ру Ко­со­ва има „опа­сан по­ли­тич­ки кон­текст”.

Мар­ко Јак­шић, ви­со­ки функ­ци­о­нер ДСС-а, стран­ке чи­ји је и Сла­ви­ша Ри­стић члан, ка­же да је све то до­бро осми­шљен план ка­ко би се Ср­би на се­ве­ру обез­гла­ви­ли.  „По­зна­то је да кад из­гу­би­те во­ђе, од­но­сно кад их за­тво­ри­те или их под те­ро­ром при­си­ли­те да оду, он­да и на­род кре­не за њи­ма. Еулекс хап­ше­њи­ма, нео­сно­ва­ним др­жа­њем све­до­ка у за­тво­ру, сла­би от­пор Ср­ба и за­о­кру­жу­је ал­бан­ску др­жа­ву на се­ве­ру. Нај­те­же од све­га је што Бе­о­град да­је бле­де, ја­ло­ве и сте­рил­не из­ја­ве, ша­ље пра­зна са­оп­ште­ња, а Ср­би ко­ји су се при­кло­ни­ли шип­тар­ским се­па­ра­ти­сти­ма у не­ка­квим ква­зи­ин­сти­ту­ци­ја­ма не ре­а­гу­ју”, ис­ти­че Јак­шић.

Пан­то­вић: Сла­ви­ша Ри­стић не­ма ве­зе са уби­ством по­ли­цај­ца Кам­бе­ра Зум­бе­ри­ја

Адво­кат Љу­бо­мир Пан­то­вић сма­тра да овој дво­ји­ци Ср­ба тре­ба омо­гу­ћи­ти да без ика­кве прет­ње хап­ше­њем или при­тва­ра­њем да­ју из­ја­ве о све­му што за­ни­ма Ту­жи­ла­штво Еулек­са, ка­ко би он­да на­кон ис­тра­жних рад­њи мо­гли да до­не­су пра­вил­ну од­лу­ку. Овај углед­ни адво­кат, ко­ји је „при­лич­но до­бро ин­фор­ми­сан и упо­знат са оп­ту­жба­ма ко­је се Ву­ло­ви­ћу и Ри­сти­ћу ста­вља­ју на те­рет”, пр­ви пут јав­но из­но­си ми­шље­ње о овом „слу­ча­ју”:

– Твр­дим да у оба слу­ча­ја не­ма кри­вич­не од­го­вор­но­сти. Ву­ло­вић се оп­ту­жу­је за кри­вич­но де­ло омо­гу­ћа­ва­ње бек­ства ли­цу ли­ше­ном сло­бо­де, а ја, на осно­ву оно­га што знам да сто­ји у спи­си­ма, твр­дим да не­ма ње­го­ве кри­вич­не од­го­вор­но­сти. На­и­ме, Кри­вич­ни за­ко­ник Ко­со­ва про­пи­су­је да је за ово кри­вич­но де­ло по­треб­но да по­сто­ји од­лу­ка над­ле­жног су­да на осно­ву ко­је је не­ко ли­це ли­ше­но сло­бо­де, а учи­ни­лац кри­вич­ног де­ла му омо­гу­ћи бек­ство.

У овом слу­ча­ју, Сло­бо­дан Со­вр­лић, ко­ји је по­бе­гао из По­ли­циј­ске ста­ни­це у Зу­би­ном По­то­ку, ни­је био ли­шен сло­бо­де по осно­ву суд­ске од­лу­ке, не­го по усме­ном на­ло­гу јав­ног ту­жи­о­ца. Чак и под прет­по­став­ком да је Ву­ло­вић омо­гу­ћио бек­ство овом чо­ве­ку, то ни­је кри­вич­но де­ло ко­је му се ста­вља на те­рет, јер не по­сто­ји суд­ска од­лу­ка о Со­вр­ли­ће­вом ли­ше­њу сло­бо­де – об­ја­шња­ва Пан­то­вић. Адво­кат сма­тра и да је Еулекс мо­гао Ву­ло­ви­ћу да упу­ти пи­сме­ни зах­тев за да­ва­ње из­ја­ве, а не да се ша­ље по­ли­ци­ја у ње­го­ву ку­ћу, ка­ко би се при­вео у по­ли­циј­ску ста­ни­цу.

Ка­да је у пи­та­њу Сла­ви­ша Ри­стић, ко­ји је у слич­ној си­ту­а­ци­ји”, а ко­јем се на те­рет ста­вља уби­ство и оме­та­ње осо­бља Еулек­са и при­дру­же­ног осо­бља у вр­ше­њу слу­жбе­не ду­жно­сти, Љу­бо­мир Пан­то­вић твр­ди да се за тај до­га­ђај окри­вљу­ју дру­га ли­ца, за ко­ји­ма је „одав­но рас­пи­са­на по­тер­ни­ца”.
– Ов­де је сви­ма ја­сно да Ри­стић не­ма ни­ка­кве ве­зе са уби­ством „Ро­су” по­ли­цај­ца Кам­бе­ра Зум­бе­ри­ја, ју­ла 2011. го­ди­не. То­га да­на Сла­ви­ша Ри­стић је био ван Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, што је оп­ште по­зна­то и сход­но то­ме вр­ло је не­ко­рект­но и зло­на­мер­но да се он сум­њи­чи за та­кво те­шко кри­вич­но де­ло. Што се ти­че оп­ту­жбе да је оме­тао осо­бље Еулек­са у вр­ше­њу слу­жбе­не ду­жно­сти, твр­дим да се ра­ди о бе­сми­сле­ној оп­ту­жби – об­ја­шња­ва адво­кат Пан­то­вић.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Србија мора да испоручи Вулововића и Ристића Еулексу

* Обавезна поља