Влада Србије је на својој 36. седници, одржаној 3. фебруара 2017. године, под преседавањем Александра Вучића, донела Уредбу о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години, којом је практично открила своје намере и вероватно преузете обавезе о трајном насељавању већег броја избеглице на простору Републике Србије. Објављујемо је у целости како би грађани могли стећи увид у оно што нас очекује у непосредној будућности, а што Влада крије од јавности.

На основу члана 19с Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада  доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години.

Члан 2.

Коришћење средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години, врши се на начин који је утврђен у Програму коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-814/2017-2
У Београду, 3. фебруара 2017. године

В Л А Д А
ПРЕДСЕДНИК
Александар Вучић, с.р.

П Р О Г Р А М

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I. УВОД

Овим програмом утврђује се начин коришћења дела средстава Комесаријата за избеглице и миграције намењених за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица и лица из члана 18. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) (у даљем тексту: корисници) у 2017. години.

Средства за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције корисника обезбеђена су:

 • Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник PC”, број 99/16), раздео 46, функциjа 070, извор 01, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, и то:

(1) са апропријације 463 у максималном износу до 150.000.000 динара;

(2) са апропријације 472 у максималном износу до 100.000.000  динара;

 • уплатом средстава од стране корисника по основу куповине непокретности на рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије, извор 09, функција 070, раздео 46, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, и то са апропријације 511, којима се решавају стамбене потребе у процесу интеграције у складу са Законом о избеглицама, у максималном износу до 10.000.000 динара.

Распоређивање средстава  за  решавање стамбених потреба и друге програме интеграције корисника, за сваку од наведених намена појединачно, са апропријације 463, апропријације 472, и апропријације 511 са рачуна јавних прихода за уплату корисника којима се решавају стамбене потребе, врши се у складу са исказаним потребама и могућностима реализације.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, раздео 46, функциja 070, извор 01, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, са следећих апропријација, додељују се и користе за:

(1) средства са апропријације 463, у висини до 150.000.000 динара, за:

 • побољшање услова становања, у грађевинском материјалу, у висини до 550.000 динара, по породичном домаћинству корисника;
 • куповину грађевинског материјала за започету изградњу непокретности, у висини до 980.000 динара, по породичном домаћинству корисника;
 • куповину сеоске куће са окућницом, у висини до 1.200.000 динара, по породичном домаћинству корисника;
 • економско оснаживање корисника (нпр. прибављањем мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга и др.), у висини до 200.000 динара, по породичном домаћинству корисника;
 • доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант), за породична домаћинства која су корисници програма куповине сеоске куће са окућницом, у висини до 200.000 динара, по породичном домаћинству корисника.

(2) средства са апропријације 472, у висини до 100.000.000 динара, за:

 • доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, као и помоћи за куповину грађевинског материјала за кориснике изабране у Регионалном стамбеном програму на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном програму – потпројекат 2 и потпројекат 5;
 • обезбеђивање основне опреме за стамбене јединице у објекту за социјално становање у заштићеним условима, укључујући и заједнички боравак за кориснике изабране у Регионалном стамбеном програму на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном програму − потпројекат 2 и потпројекат 4;
 • доделу једнократне новчане помоћи за прикључење монтажних стамбених објеката на инфраструктуру за породична домаћинства којима су додељени монтажни стамбени објекти у оквиру спровођења Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених потреба избеглица, потпројеката бр. 1, 2, 3 и 4 – компонента монтажне куће, а који немају сопствених средстава за наведену намену;
 • доделу једнократне новчане помоћи за уградњу грађевинског материјала за породична домаћинства којима је додељен грађевински материјал у оквиру спровођења Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених потреба избеглица, потпројеката бр. 1, 2, 3 и 4 – компонента грађевински материјал, а који немају сопствених средстава за наведену намену.

2) Средства обезбеђена уплатом средстава од стране корисника по основу откупа непокретности на рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије, раздео 46, функција 070, извор 09, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, апропријација 511, којима се решавају стамбене потребе у процесу интеграције у складу са Законом о избеглицама, у висини до 10.000.000 динара, користе се за прибављање непокретности ради давања у закуп на одређено време са могућношћу куповине, а висина средстава која се опредељује по јединици непокретности којом се решава стамбена потреба корисника, зависи од тржишних услова прибављања непокретности и величине непокретности, односно броја чланова породичног домаћинства корисника, као и за помоћ за опремање инфраструктуре потребне за изградњу стамбених јединица намењених решавању стамбених потреба избеглица изабраних у оквиру спровођења Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених потреба избеглица, потпројекат број 2 – компонента изградња стамбених јединица.

III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Решавање стамбених потреба корисника на неки од овом уредбом предвиђених начина, као и економско оснаживање корисника, спроводи Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са законом.

Решавање стамбених потреба на неки од предвиђених начина, као и економско оснаживање корисника може се спроводити у сарадњи са јединицама локалне самоуправе на чијим територијама живе породице корисника којима се пружа помоћ у процесу интеграције, у складу са Законом о избеглицама.

Избор јединица локалне самоуправе преко којих ће се реализовати коришћење средстава за намене из овог програма, врши се на основу расписаног јавног позива.

Јединица локалне самоуправе о утрошку додељених средстава и изабраним корисницима, Комесаријату за избеглице и миграције доставља извештај и документацију у вези са коришћењем додељених средстава.


Извор: Сајт Владе Србије

Оставите коментар

Оставите коментар на Уредба Владе Србије о средствима за насељавање избеглица

* Обавезна поља