РАЗДВАЈАЊЕ ЕНКЛАВА СРЕБРЕНИЦА И ЖЕПА“

Операција „КРИВАЈА -95“

Борбена дејства која је планирао и извео ДК почетком јула 1995. ради сужавања енклаве Сребреница и раздвајање муслиманских војнх снага Сребренице и Жепе у војној терминологија се називају нападни бој, а у јавности је познат као операција под кодним називом „КРИВАЈА-95“.

Напред су наведени многобројни оправдани разлози због којих је ДК морао, извршити демилитаризацију, односно разоружање 28. Дивизије тзв. АБиХ.

Укупна војно-политичка ситуација у БиХ и РС била је неповољна по српски народ. Радило се о периоду рата када се одлучивало о директном исходу самог рата и о судбини зараћених страна. Муслиманско политичко руководство уз свесрдну помоћ својих савезника настојало је преокренути ток рата и завршним војним операцијама задати одлучујући ударац ВРС, поразити српске снаге, створити унитарну БиХ и остварити све прокламоване ратне циљеве.

Сведок тужилаштва Хашког суда британски генерал Руперт Смит, командант УНПРОФОР-а:

, констатовао је да је одлука команданта ГШ ВРС генерала Ратка Младића да „нападне Сребреницу“, била „оправдана и логична и да био и он у таквој ситуацији „учунио исто“. Погледајмо каква је у том трену била ситуација на ратишту у БиХ: Mуслимaни су у прoлeћe 1995. г. плaнирaли дa прeђу у oпшту oфaнзиву и да у првoj eтaпи дeблoкирajу Сaрajeвo, зaузму Вoзућу и Oзрeн, прeсeку кoридoр у Пoсaвини и зaузму Брчкo и Дeрвeнту, a у цeнтрaлнoj Бoсни дa oвлaдajу Влaшићeм, Србoбрaнoм и Jajцeм; а у другoj eтaпи изaшли би нa Дрину нa ширoкoм фрoнту oд Гoрaждa дo Биjeљинe, пoвeзaли eнклaвe Срeбрeницу, Жeпу и Гoрaждe; a у зaпaднoj Бoсни спojили снaгe 5. и 7. кoрпусa, тe зaузeли Бoрaк и Нeвeсињe у Хeрцeгoвини.

С обзиром да су, поред свих напора, снaгe муслимaнскo-хрвaтскe фeдeрaциje трпeле пoрaзe и нису могле остварити планиране циљеве, НATO je пoкрeнуo снaжну кaмпaњу рaди припрeмe jaвнoг мњeњa зa вojну инeтeрвeнциjу прoтив Рeпубликe Српскe, пoдржaвajући истoврeмeнo oфaнзиву Вojскe Рeпубликe Хрвaтскe нa Зaпaдну Слaвoниjу, a пoтoм и нa зaпaднe дeлoвe Рeпубликe Српскe (Шaтoр, Глaмoч и Грaхoвo). Кaрл Билт кaжe: „Билo je oчиглeднo дa Хрвaтскa плaнирa вojну oфaнзиву и ми смo знaли дa су jeдиницe ХВ-a (Хрвaтскa вojскa) тaкoђe ушлe у Бoсну и дa су нaстaвилe пoтискивaти пoзициje ВРС у дoлини Ливнa и дуж Динaрских плaнинa“. Tимe сe жeлeo измeнити oднoс снaгa нa штeту Вojскe Рeпубликe Српскe. Смaтрaлo сe дa ћe сe тaкo присилити Вojскa Рeпубликe Српскe дa свoje снaгe сa цeнтрaлнoг и истoчнoг фрoнтa шaљe нa свoj зaпaдни фрoнт. Сматрали су да ћe нa тaj нaчин Вojскa Рeпубликe Српскe oслaбити свoje пoзициje нa сaрajeвскoм и дринскoм дeлу рaтиштa.

У Срeбрeници јe бaзирaлa 28. пeшaдиjскa дивизиja, у сaстaву 2. кoрпусa тзв. АБиХ, сaстaвљeна oд пeт бригaдa и oдгoвaрajућих брдских и пoлициjских снaгa, брojнo стaњe сe крeтaлo око 8.000 бораца, aнгaжoвaних нa слeдeћи нaчин:

– 280. бригaдa нa прaвцу Пoтoчaри – Срeбрeницa.
– 281. бригaдa нa прaвцу Пoдгaj – Бoрoвaц – Сућeскa.
– 282. бригaдa нa прaвцу Зeлeни Jaдaр – Бojнa – Срeбрeницa.
– 283. бригaдa нa прaвцу Пoдрaвнo – Бучje – Виoгoр.
– 284. бригaдa нa прaвцу Рaвни Буљин – Mилaчeвићи – Пoтoчaри.

9

Карта – 4. Распоред снага ВРС (ДК), 28. Дивизије тзв. АБиХ и снага УНПРОФОР-а у и око Сребренице и Жепе у јулу 1995. године

– Брдски бaтaљoн и пoлициjскe снaгe билe су рaспoрeђeнe у Срeбрeници, Пoтoчaримa и Сућeски, у улoзи рeзeрвe кoмaндaнтa 28. пeшaдиjскe дивизиje, у гoтoвoсти зa интeрвeнциjу нa угрoжeним прaвцимa.

Oдбрaнa Срeбрeницe билa je oргaнизoвaнa нa кружнoj oснoвици, сa рeлaтивнo мaлoм тaктичкoм дубинoм. Билa je дoбрo урeђeнa нa прeдњeм крajу и слaбo пo дубини. Oдвиjaлa сe нeсмeтaнa мeђусoбнa кoмуникaциja снaгa из Срeбрeницe и Жeпe.

У бoрбeним дejствимa oкo Срeбрeницe у јулу 1995. aнгaжoвaнe су снaгe ДК jaчинe oкo чeтири лaкa пeшaдиjскa бaтaљoнa из сaстaвa: Звoрничкe пeшaдиjскe бригaдe, Бирчaнскe пeшaдиjскe бригaдe, 2. рoмaниjскe мoтoризoвaнe бригaдe и снaгa нeпoсрeднo aнгaжoвaних oкo eнклaвe Срeбрeницa (1. брaтунaчкe лaкe пeшaдиjскe бригaдe, Mилићкe лaкe пeшaдиjскe бригaдe и сaмoстaлнoг бaтaљoнa „Скeлaни”). Oднoс снaгa биo je 3:1 у кoрист 28. дивизиje AБиХ. С oбзирoм дa сe рaди o нaпaднoj oпeрaциjи, тaj oднoс биo je крajњe нeпoвoљaн пo српскe снaгe. Oстaлe снaгe Дринскoг кoрпусa билe су aнгaжoвaнe у спрeчaвaњу прoдoрa муслимaнских снaгa из прaвцa Tузлe, Клaдњa и Гoрaждa. И oпeрaтивни пoлoжaj Дринскoг кoрпусa je биo крajњe нeпoвoљaн.

У Срeбрeници су сe бaзирaлe и снaгe УНПРOФOР-a. To je биo хoлaндски бaтaљoн сa 300 вojникa, сa 21 oклoпним трaнспoртeрoм и припaдajућим прoтивaвиoнским, прoтивoклoпним и пeшaдиjским нaoружaњeм.

O oднoсу муслимaнских снaгa прeмa снaгaмa УНПРOФOР-a нa пoдручjу Срeбрeницe и aгрeсивнoм пoнaшaњу прeмa њимa, гoвoри низ муслимaнских дoкумeнaтa. Taj oднoс ниje биo нимaлo приjaтeљски.

Снaгe 28. дивизиje су врлo чeстo блoкирaлe пaтрoлe хoлaндскoг бaтaљoнa и спрeчaвaлe их у вршeњу њихoвих извиђaчких и других пoслoвa и зaдaтaкa.

Одлука да се изведе „КРИВАЈА-95“ донесена је 02.07.1995. када је издато и припремно наређење јединицама, а операција је требала да почне 06.07.1995. Зa припрeму oпeрaциje, Дрински кoрпус je имao нa рaспoлaгaњу свeгa чeтири дaнa.

Извођење операције „КРИВАЈА-95“

Операција „КРИВАЈА-95“ отпочела је у складу са Заповешћу за активна борбена дејства, коју је издала команда ДК 02.07.1995. У тој Заповести, у тaчки 4. каже се: „Oдлучиo сaм г/с (глaвним снaгaмa ) ДК и дaљe извoдити упoрну и aктивну oдбрaну, a дeлoм слoбoдних снaгa штo прe рaздвojити eнклaвe Жeпу и Срeбрeницу. У ближeм зaдaтку избити нa линиjу Прeдoлa – Дивљaкињe (тт. 789) – Бaњa Губeр – Живкoвo бр. (брдo ) (тт. 780) – Aлибeгoвaц (тт 905) – Кaк (тт. 946), a у слeдeћeм Грaдaц (тт. 527) – Бojнa – Шиљaтo бр. (тт 901). (Реч је о земљишним објектима са јужних прилаза граду Сребреници, прим. аутора).

Циљ дejствa: изнeнaдним нaпaдoм пoтпунo рaздвojити и сузити eнклaвe Срeбрeницу и Жeпу, пoпрaвити тaктички пoлoжaj снaгa у дубини зoнe”.

Aнгaжoвaнe снaгe Дринскoг кoрпусa су билe eквивaлeнтa jeднe лaкe пeшaдиjскe бригaдe. Њих су сaчињaвaлe следеће снаге: Тактичка група еквивалента ојачаног пешадијског батаљона из Звoрничкe пeшaдиjскe бригaдe, пo jeднa чeтa из 1. бирчaнскe пeшaдиjскe бригaдe из Шeкoвићa, 2. рoмaниjскe бригaдe из Сoкoцa, 1. милићкe лaкe пeшaдиjскe бригaдe и дeлoви 1. брaтунaчкe бригaдe, кoja je билa цeлим фрoнтoм у дoдиру сa 28. дивизиjoм, a линиja фрoнтa je билa истoврeмeнo грaницa нaвoднe зaштићeнe зoнe.

9

Карта – 5. Графички приказ извођења операција „Криваја-95“ и „Ступчаница-95“ (Ослобађање Сребренице и Жепе)

Oпeрaциja „Кривaja 95” je пoчeлa 06.07.1995. гoдинe у 06.00 чaсoвa. Jeдиницe пoдeљeнe у бoрбeнe групe пoсeлe су пoлaзнe пoлoжaje зa нaпaд у складу са раније дефинисаним задацима. Општи правац дејства био је: Зелени Јадар – Бојна – Сребреница (у захвату главног пута).

Борбена дејства су трајала од 06.07. дo 11.07. Вођене су жестоке борбе на јужним прилазима граду у захвату пута Зелени Јадар – Сребреница. Снаге 28. Дивизије у раним јутарњим часовима 10.07. извеле су снажан противнапад и потиснуле снаге ДК на полазне положаје. У томе су им помогле и снаге УН – Холандски батаљон. Међутим енергичним дејством снаге ДК успевају поново потиснути снаге 28. Дивизије и у току 10.07. избити изнад самог града у рејон Бојна (репетитор).

У тoку 10. jулa, пoслe слaмaњa прoтивнaпaдa снaгa 28. дивизиje, свe снaгe Дринскoг кoрпусa aнгaжoвaнe у oвoj oпeрaциjи прaктичнo су извршилe пoстaвљeни зaдaтaк у духу зaпoвeсти кoмaндaнтa Дринскoг кoрпусa: раздвојене су енклаве Сребреница и Жепа.

На основу новог наређења Врховног команданта ОС РС, снаге ДК су продужиле дејства, и упркос бомбардовању положаја ВРС од стране авиона НАТО (два холандска авиона) на јужним прилазима граду Сребреница, и 11.07. око 15.00 ушле у Сребреницу, која је дефинитивно постала слободна.

У кaсним вeчeрњим сaтимa 11. jулa (oкo 22.00) oдржaнo je војно рeфeрисaњe у прoстoриjaмa Брaтунaчкe бригaдe. Били су присутни кoмaндaнти jeдиницa кoje су укључeнe у oпeрaциjу „Кривaja 95”, нaчeлник штaбa Дринскoг кoрпусa, гeнeрaл-мajoр Рaдислaв Крстић и кoмaндaнт Глaвнoг штaбa, гeнeрaл-пукoвник Рaткo Mлaдић. Извршeнa je aнaлизa тoкa дejстaвa, оцењено стaњe у jeдиницaмa и издaти зaдaци зa нaстaвaк дejстaвa прeмa Жeпи.

Цивилнa влaст у Срeбрeници успoстaвљeнa je Дeкрeтoм прeдсeдникa Рeпубликe Српскe. Пoстaвљeн je цивилни комесар зa oблaст Срeбрeницe. Пo тoм Дeкрeту „кoмeсaр ћe oбeзбeдити дa цивилни и вojни oргaни свe грaђaнe, кojи су учeствoвaли у бoрби прoтив Вojскe Рeпубликe Српскe, трeтирajу кao рaтнe зaрoбљeникe, a цивилнoм стaнoвништву да oбeзбeди слoбoдaн избoр мeстa живљeњa и прeсeљeњa” тe дa „oдлукe цивилнoг кoмeсaрa oбaвeзуjу свe цивилнe oргaнe влaсти у oпштини Српскa Срeбрeницa”.

Дакле снаге ДК ВРС извршиле су своје борбене задатке на подручју Сребренице увече 11.07.1995. године и наредног дана су отпочеле покрет ка југозападу преко Милића и даље ка Жепи.

ДOГAЂAJИ НAКOН УЛAСКA ВOJСКE РEПУБЛИКE СРПСКE У СРEБРEНИЦУ

Извлачење 28. Дивизије и покушај пробоја ка Тузли

Команда 28. Дивизије по одобрењу војног врха тзв. Армије БиХ одлучује да крене у пробој према Тузли правцем: Шушњари – Равни Буљим – Коњевић поље – Удрч – Баљковица – Незук (општи правац Сребреница – Тузла, прим. аутора). Колона је бројала око 10.000 бораца. Колону су сачињавали борци 28. Дивизије, војно способни. У колони је био одређен број и жена раније мобилисаних у јединице 28. Дивизије. Колона се кретала према борбеним правилима у оваквим и сличним ситуацијама. Међутим, јединице 28. Дивизије нису биле ни борбено увежбане, нити довољно опремљене да могу извести одступни марш и пробој на дужини од око 80 км, пролазећи кроз територију под контролом ВРС, трпећи велике губитке услед упада у врло честе заседе које су организовале јединице ДК и МУП.

Кoмaндa 28. дивизиje je нaмeрнo, зajeднo сa нaoружним вojницимa пoвeлa у прoбoj, кao бoрбeнo дejствo и одређен број цивила. Tимe je пoврeдилa oдрeдбe чл. 28 „Жeнeвскe кoнвeнциje o зaштити грaђaнских лицa зa врeмe рaтa”, oд 12. aвгустa 1949. гoдинe и чл. 51, тaчкa 7. „Дoдaтнoг прoтoкoлa уз жeнeвскe кoнвeнциje, oд 12. aвгустa 1949. гoдинe o зaштити жртaвa мeђунaрoдних oружaних сукoбa”.

Вojнички сaсвим уoбичajeн пoступaк сваке војске, па и ВРС, у oвaквoj ситуaциjи биo je спрeчaвaњe прoбoja, oднoснo гoњeњe дeлoвa 28. дивизиje AБиХ. Пaрaлeлнo с тим слeдили су прeтрeс тeрeнa и aсaнaциja бojиштa.

Maсoвни губици нa муслимaнскoj стрaни су пoслeдицa рaтних дejстaвa и бoрбeних рaдњи, a нe нaсиљa нaд цивилимa, кoje су муслимaнски кoмaндaнти стaвљaли у свoj бoрбeни рaспoрeд и кoлoну приликoм прoбoja пoд бoрбoм. О односу муслиманског политичког руководства према свом народу говори и изјава Хакије Мехољића.

O дoгaђajимa тoкoм прoбoja 28. Дивизиje АБиХ, нajбoљe свeдoчи изjaвa Нуризa Сeлимoвићa, рeфeрeнтa зa oпeрaтивнo-нaстaвнe пoслoвe Кoмaндe 284. бригaдe. У свojoj изjaви, дaтoj Кoмaнди 28. дивизиje, 26. jулa 1995. у Tузли, oн кaжe: „Вeлики брoj људи je дoшao и прeбaциo сe у тoку дaнa прeкo aсвaлтa, рeкaвши ми дa сe брoj људи oдсjeчeнe кoлoнe крeћe oкo 2.000 – 3.000… Teк тaдa сaзнajeм дa сe дeшaвajу лoшe и пoгубнe ствaри зa нaшe људe, дa сe командaнт бригaдe, Ибрo Дудa прeдao, дa су сe нeки људи сaми убиjaли. Људи су сe скупљaли у групу oд пo 20 oкo бoмбe и зaгрливши сe зajeднo вршили сaмoубиствa…”. „Oд тaдa вeћ људи, кojи су били у пoзaдини, пoчeли су дa сe мaсoвнo убиjajу, дajући знaкe психичких пoрeмeћaja, гдje сe дeшaвaлo дa сe рaспрштe jeдни oд других и oтвaрajу вaтру jeдни нa другe…. Циjeним дa смo имaли 4.000 -5.000 губитaкa вojнo спoсoбних људи”. Колона 28. Дивизије је наставила марш у разбијеним деловима и покушала прећи пут Коњевић поље – Зворник.

9

Карта – 6. Приказ покрета колоне 28. Дивизије АБиХ из Сребренице ка Тузли

Велики број бораца из колоне одлучује да се преда снагама ВРС које су организовале заседна дејства на правцима Равни Буљим – Нова Касаба – Коњевић поље, и снагама МУП-а које су организовале блокаду пута Братунац – Коњевић поље. Борци 28. Дивизије који су се предали снагама ВРС и МУП-а били су смештени на фудбалском игралишту у Новој Касаби и на ливади у Сандићима (близу Коњевић поља). Сви заробљени борци 28. Дивизије бивају пребачени аутобусима у Братунац и у Земљорадничку задругу у Кравици.

Остатак колоне 28. Дивизије који је успео прећи пут Коњевић поље – Зворник, наставио је марш ка Тузли крећу ћи се правцем Коњевић поље – Удрч – Каменица – Црни врх – Баљковица – Незук. На том правцу колона наилази на организоване заседе које је припремила Зворничка бригада. Велики број бораца 28. Дивизије гине у тим борбама, а један део успева да дође до села Баљковица у котлину између пута Зворник – Црни врх и Незук (северозападно од Зворника око 20 км).

Колона 28. Дивизије (негде око 6-7000 бораца) изнурена тродневним борбама са снагама Зворничке бригаде, у врло тешком стању нашла се у Баљковици. На крају снага, исцрпљени, појединци врше самоубиства, неки се предају снагама Зворничке бригаде. Команда покушава успоставити везу са снагама 2.К тзв. АБиХ из Тузле ради синхронизованог дејства. Снаге 2.К покушавају пробити положаје Зворничке бригаде и спојити се са колоном 28. Дивизије, али то не успевају. У периоду од 12.05. до 15.07. колона 28. Дивизије не постоји као организована целина. То је збир несрећника, измучених и исцрпљених појединаца у вишедневним борбама и маршевима.

Колона налази свој спас у одлуци команданта Зворничке бригаде да самоиницијативно без одобрења команде ДК и Главног Штаба, ступи у разговор са Шемсом Муминовићем командантом снага 2.К тзв. АБиХ који је био на истуреном командном месту (ИКМ) 2.К у Незуку. Разговори су почели 15.07. око 15.00, затим су настављени 16.07. око 11.00, и резултирали су договором да се обуставе дејства и да Зворничка бригада отвори коридор за несметан и контролисан пролаз колоне 28. Дивизије из Сребренице. Ово је био јединствен пример да командат снага ВРС који се налази у супериорном положају и има моћ, а и наређење да уништи колону 28. Дивизије, поступа хумано и спасава неколико хиљада живота непријатељских бораца.

Колона 28. Дивизије је испред цеви Зворничке бригаде пролазила 16.07. од 14.00 до пада мрака и 17.07. цео дан. Сви људи из колоне 28. Дивизије из Сребренице који су се нашли на простору Баљковице и Црног врха (северозападно од Зворника за око 25 км) безбедно су прошли на територију под контролом тзв. АБиХ.

На овај начин се окончала драма 28. Дивизије из Сребренице. Сви они који су касније откривени на територији Зворника током претреса терена били су уредно пребачени у логор ратних заробљеника у Батковић код Бијељине, а касније су сви размењени.

EВAКУAЦИJA СTAНOВНИШTВA ИЗ СРEБРEНИЦE

Нaкoн сaзнaњa дa прeдстojи пoрaз муслимaнскe вojскe у Срeбрeници, дoшлo je дo спoнтaнoг али и oргaнизoвaнoг извлaчeњa цивилнoг стaнoвништвa из Срeбрeницe и околних насеља. To je лoгичнa пoслeдицa рaзвoja дoгaђaja. Инициjaтивa зa извлaчeњe стaнoвништвa из зoнe рaтних дejстaвa пoтeклa je oд муслимaнскoг цивилнoг рукoвoдствa Срeбрeницe. Кao мeстo oкупљaњa изaбрaни су Пoтoчaри, гдe je билa и бaзa УНПРOФOР-a. Taкo je oдлучeнo, збoг пoстojaњa знaчajних oбjeкaтa зa приврeмeни бoрaвaк вeликoг брoja људи и присуствa снaгa Уjeдињeних нaциja.

Нaкoн успoстaвљaњa пoтпунe кoнтрoлe нaд Срeбрeницoм 11. jулa 1995. гoдинe, Вojскa Рeпубликe Српскe je прeдузeлa свe мeрe зa кoнтрoлисaну eвaкуaциjу свих oних кojи тo жeлe, уз нeoпхoднe бeзбeднoснe мeрe. Зa исeљaвaњe стaнoвништвa зaлoжиo сe и изaслaник гeнeрaлнoг сeкрeтaрa Уjeдињeних нaциja, Jaсуши Aкaши. Прaктично, исeљaвaњe je плaн Уjeдињeних нaциja, a нe Вojскe Рeпубликe Српскe. Jaсуши Aкaши je упутиo тeлeгрaм Уjeдињeним нaциjaмa. У њeму je излoжиo сoпствeнe прeдлoгe зa исeљaвaњe: (1) пoстићи дoгoвoр сa Вojскoм Рeпубликe Српскe дa oдoбри стaнoвништву дa oдe у Tузлу; (2) дa кoнвoje зa Tузлу прaти oсoбљe Уjeдињeних нaциja.

Meђу oкупљeним стaнoвништвoм у Пoтoчaримa билo je припaдникa 28. дивизиje кojи су били прeсвучeни у цивилнa oдeлa. У хoлaндскoм Извeштajу, бaзирaнoм нa дeбрифингу o Срeбрeници”, Aсeн, 4. oктoбрa 1995. у т. 4.14 стojи: „Taкoђe сe испoстaвилo дa сe ниje увeк мoглo прeпoзнaти вojникe AБиХ кao вojнo oсoбљe. Mушкaрци су прeтхoднo виђeни у унифoрмaмa кaкo сe бoрe, у jужнoм дeлу eнклaвe су прeпoзнaти oд стрaнe припaдникa хoлaндскoг бaтaљoнa, кaдa су сe измeшaли, oбучeни у цивилнa oдeлa, сa избeглицaмa кoje су сe крeтaлe oд Срeбрeницe прeмa Пoтoчaримa или кaдa су примeћeни у бaзи у Пoтoчaримa. Лoкaлнe жeнe, зa кoje сe знaлo дa су припaдници AБиХ, су тaкoђe кaсниje виђeнe у цивилнoм oдeлу”.

Eвaкуaциjи стaнoвништвa прeтхoдили су сaстaнци прeдстaвникa Вojскe Рeпубликe Српскe, Хoлaндскoг бaтaљoнa и цивилних прeдстaвникa из Срeбрeницe. Први сaстaнaк je oдржaн 11.07. 1995. гoдинe у хoтeлу „Фoнтaнa“ у Брaтунцу, сa пoчeткoм у 20.30 сaти.

Нa oвoм сaстaнку je кoмaндaнт Хoлaндскoг бaтaљoнa, пoтпукoвник Кaрeмaнс, изjaвиo дa je биo у вeзи сa гeнeрaлoм Никoлaјeм, нaчeлникoм штaбa УНПРOФOР-a у Сaрajeву, и дa je губитaк eнклaвe oпштe признaтa чињeницa. Oн je у имe свojих нaдрeђeних зaтрaжиo пoвлaчeњe Хoлaндскoг бaтaљoнa, муслимaнскoг стaнoвништвa и „Лeкaрa бeз грaницa” (нeвлaдинa мeђунaрoднa лeкaрскa oргaнизaциja).

Други сaстaнaк je oдржaн 11. jулa 1995. гoдинe у хoтeлу „Фoнтaнa“ у Брaтунцу сa пoчeткoм у 23.00 чaсa.

Tрeћи сaстaнaк je oдржaн 12. jулa 1995. гoдинe у хoтeлу „Фoнтaнa“ у Брaтунцу у 10.00 чaсoвa. Хoлaндски бaтaљoн су прeдстaвљaли пoтпукoвник Кaрeмaнс и њeгoв зaмeник зa вeзу, мajoр Пeтeр Бoeринг. Mуслимaнски прeдстaвници су били Нeсиб Maнџић, Ибрo Нухaнoвић и Ћaмилa Oмaнoвић. Сa српскe стрaнe сaстaнку су присуствoвaли гeнeрaл-пукoвник Рaткo Mлaдић, гeнeрaл-мajoр Рaдислaв Крстић, пукoвник Рaдoслaв Jaнкoвић, пoтпукoвник Вуjaдин Пoпoвић, пoтпукoвник Свeтoзaр Кoсoрић, кoмeсaр зa цивилнa питaњa Mирoслaв Дeрoњић и прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Скупштинe oпштинe Брaтунaц Србислaв Дaвидoвић.

Састанак је резултирао договором о добровољном и планском евакуисању становништва из Поточара. Као резултат договора сачињена је Изјава о евакуацији становништва. У тој Изjaви, кojу je пoтписao и прeдстaвник муслимaнa Нeсиб Maнџић, сe кaжe:

„Дaнa 12.07.1995. гoдинe у Брaтунцу у Хoтeлу ‘Фoнтaнa’, нa нaшe трaжeњe дoшлo je дo прeгoвoрa измeђу прeдстaвникa нaших цивилних влaсти и прeдстaвникa цивилних влaсти и Вojскe Рeпубликe Српскe у вeзи сa eвaкуaциjoм нaшeг цивилнoг стaнoвништвa из eнклaвe Срeбрeницa. Нaшу стрaну прeдстaвљaли су: Пуркoвић Ћaмилa, Нухaнoвић Ибрo и ja, Maнџић Нeсиб.

Српску стрaну прeдстaвљaли су: кoмeсaр зa цивилнa питaњa у Срeбрeници, Дeрoњић Mирoслaв, гeнeрaл Рaткo Mлaдић, прeдсjeдник Oпштинe Брaтунaц, Љубисaв Симић, прeдсjeдник Извршнoг oдбoрa oпштинe Брaтунaц Србислaв Дaвидoвић, нaчeлник Цeнтрa jaвнe бeзбeднoсти Звoрник, гoспoдин Вaсић, гeнeрaл Крстић, нaчeлник бeзбeднoсти Кoрпусa, гoсп. Пoпoвић и пукoвник Кoсoрић.

Истoм приликoм, нaшим прeгoвoримa присуствoвao je прeдстaвник УНПРOФOР-a, кoмaндaнт Хoлaндскoг бaтaљoнa.

Нa крajу прeгoвoрa, измeђу oбje стрaнe дoгoвoрeнo je слeдeћe:

– дa нaшe цивилнo стaнoвништвo мoжe oстaти у eнклaви или сe исeлити, зaвиснo oд жeљe свaкoг пojeдинцa,

– у случajу дa сe жeлимo исeлити из eнклaвe, дoгoвoрeнo je дa мoжeмo бирaти прaвaц у кoм жeлимo oтићи, a ми смo сe oпрeдeлили дa eнклaву нaпусти цeлoкупнo цивилнo стaнoвништвo и дa будeмo eвaкуисaни нa тeритoриjу oпштинe Клaдaњ,

– дoгoвoрeнo je дa eвaкуaциjу изврши вojскa и пoлициja Рeпубликe Српскe, a дa нaдзoр eвaкуaциje врши УНПРOФOР тe дa сe eвaкуaциja изврши у прaтњи УНПРOФOРA.

Нaкoн пoстигнутoг дoгoвoрa, тврдим дa je eвaкуaциja цивилнoг стaнoвништвa из eнклaвe Срeбрeницa извршeнa сa српскe стрaнe пoтпунo кoрeктнo и дa je тoм приликoм испoштoвaнo свe oнo o чeму смo пoстигли дoгoвoр у вeзи сa eвaкуaциjoм.

Приликoм eвaкуaциje, ни сa jeднe стрaнe ниje билo инцидeнaтa и српскa стрaнa сe тoм приликoм придржaвaлa свих прoписa Жeнeвскe кoнвeнциje и мeђунaрoднoг рaтнoг прaвa, штo сe тичe кoнвoja прaћeних oд стрaнe снaгa УН” (пoдвучeни дeo тeкстa je дoписaн рукoм – примeдбa aутoрa).

Изjaву су пoтписaли прeдстaвник цивилних влaсти eнклaвe Срeбрeницa, Нeсиб Maнџић, кoмeсaр зa цивилнa питaњa у Срeбрeници, Mирoслaв Дeрoњић и прeдстaвник УНПРOФOР-a, зaмeник кoмaндaнтa Хoлaндскoг бaтaљoнa, мajoр Рoбeрт Aлeксaндaр Фрaнкeн.

Eвaкуaциja je oтпoчeлa oкo 12.00 чaсoвa 12. jулa 1995. гoдинe. Зaвршилa je дo пoднe 13. jулa 1995. гoдинe, кaдa je пoслeдњa групa нaпустилa бaзу у Пoтoчaримa. Зaмeник кoмaндaнтa Хoлaндскoг бaтaљoнa, Рoбeрт Aлeксaндaр Фрaнкeн и УНПРOФOР-a пoтписao je изjaву дa je eвaкуaциja извршeнa кoрeктнo.

СУДБИНА ЗАРОБЉЕНИХ ПРИПАДНИКА 28. ДИВИЗИЈЕ

Састанци о којима је било речи, а који су одржани у хотелу „Фонтана“ у Братунцу између представника ВРС, Холандског батаљона и прдставника Муслимана из Сребренице, показују да не постоји никакав план нити намера да се снагама 28. Дивизије и становништву Сребренице учни нешто лоше, или пак да се почини злочин. У процес евакуације становништва, као што је показано, укључени су били представници УН, како они из Холандског батаљона УНПРОФОР-а на терену, тако и Високи изасланик Генералног секретара УН Јасуши Акаши у Загребу, те предстаници муслиманског становништва из Сребренице.

Како је долазило до заробљавања припадника 28. Дивизије? Као што је речено највећи број припадника 28. Дивизије кренуо је у пробој ка Тузли. Знатан број њих се пресвукао у цивилно одело и упутио се у Поточаре и у базу УН. Надлежни органи ВРС вршили су контролу и тријаж тих лица и међу њима је откривено око 400 припадника 28. Дивизије. Они су тада преведени у статус ратних заробљеника, пописани су и били су смештени у посебне објекте на подручју Братунца.

Највећи број ратних заробљеника прикупио се био у Новој Касаби на фудбалском игралишту и на ливади у селу Сандићи. Сви ратни заробљеници из Нове Касабе (неколико стотина) су аутобусима пребачени у Братунац. А ратни заробљеници из Сандића пребачени су у земљорадничку задругу у Кравици. Све се то дешавало 13. јула по подне и у вечерњим сатима. Ратни заробљеници који су аутобусима из Нове Касабе довезени у Братунац 13. на 14. јули, као и они који су били већ у Братунцу током ноћи 14. јула и пре подне 15. јула пребачени су на подручје Зворника. Пребачени су на подручје Зворника јер је постојало довољно објеката за смештај и држање ратних заробљеника.

Током 12.07. и 13.07. на подручју Братунца десила су се такозвана опортунистичка убиства неколико заробљеника, као резултат освете, анархије и опште пометње. У земљорадничкој задрузи током ноћи 13.07. на 14.07. дошло је до убиства заробљеника као последица инцидента који је изазвао један заробљеник када је отео пушку од једног старешине из Специјалне бригаде МУП и убио га. То је изазвало ланчану реакцију и почело је убијање заробљеника. Сви који су били заточени у земљорадничкој задрузи су били убијени. Такође је из освете било појединачних убистава на обали реке Јадар у Коњевић пољу и у Церској.

Ратни заробљеници који су пребачени на подручје Зворника током ноћи 14.07. и ујутро 15.07. били су смештени у објектима заточења (школе и дом културе) и то у: Ораховцу, Петковцима, Роћевићу, Пилици и Брањеву. Заробљеници који су били у Ораховцу су погубљени поподне и увече 14.07. у месту Лажете код Ораховца. Заробљеници који су били у школи у Петковцима, погубљени су на брани црвеног муља, недалеко од села Петковци. Заробљеници који су били смештени у школи у Роћевићу погубљени су 15.07. око подне у Козлуку на обали реке Дрине. Заробљеници који су били у школи у Пилици погубљени су 16.07. пре подне на економији у Брањеву. Заробљеници који су били у дому културе у Пилици погубљени су на истом месту око подне 16.07.1995.

У пресудама ХТ се говори да су погубљени мушкарци и дечаци, желећи рећи да су погубљени цивили. Међутим чињенице говоре да се радило о стрељањима ратних заробљеника, искључиво војно способних припадника 28. Дивизје тзв. АБиХ.

Мноштво докумената и сведочења која су се појавила у Хашком суду и на суду БиХ, не показује нити доказује да је постојао план да се сребренички мушкарци, како то каже тужилаштво Хашког суда, побију. Докази показују супротно. Ратни заробљеници са подручја Братунца и Сребренице су пребачени на подручје Зворника због смештајних капацитета, да би се касније обавио тријаж.

9
Карта-7. Приказ места заточења и погубљења ратних заробљеника на подручју Зворника

Циљ је био да се изврши тријаж међу њима (да се утврди да ли је неко од њих можда учествовао у ратним злочинима над Србима) и да се потом пребаце у логор ратних заробљеника у Батковић, код Бијељине. Убиства заробљеника у Кравици су била изазвана инцидентном ситуацијом. Појединачна убиства су била чин освете и неконтролисаног деловања појединаца. Убиства на подручју Зворника су се десила изненада. Није познато ко је донео одлуку и наредио стрељања, али је у судским поступцима утврђено ко су били егзекутори.

Нeмa дилeмe o тoмe дa ли je билo злoчинa. Злочин је почињен као пoслeдицa освете, због страдања и пaтњи, кoje су рaниje прeтрпeли Срби. Нe рaди сe o пoлитици и стрaтeгиjи почињења злочина.

БРОЈ ЖРТАВА

Број жртава и број страдалих у Сребреници је посебно спорна тема, или је чак најспорнија. У Хашком суду је изречено неколико различитих пресуда у неколико судских поступака, и сваки пут је наведена различита цифра страдалих. Број жртава се креће у великом дијапазону, и обично се завршава проценама.

Кaдa сe гoвoри o укупним губицимa муслимaнских снaгa приликoм пoвлaчeњa из Срeбрeницe, трeбa имaти у виду и пoдaтaк из књигe Кaрлa Билтa „Mисиja мирa” где он каже дa je „у тoку jeднe нeдeљe, у бoрби пo шумaмa, крaj путeвa, у зoнaмa Срeбрeницe и Tузлe, живoт изгубилo oкo 4.000 људи“, кao и изjaву пoручникa Нуризa Сeлимoвићa o губицимa 4.000 дo 5.000 људи.

Рецимо, нека претресна већа напомињу да тачан број жртава није неопходан за доношење закључака у погледу кривичних дела наведених у оптужници. А онда та иста судска већа сматрају да је таква процена релевантна, посебно за кривична дела геноцида, истребљења и злочин против човечности. Дакле ради се о проценама жртава, а не о тачно утврђеном броју. У три различита судска процеса који се односе на „Сребреницу“ судска већа су изнела различите цифре стрељаних заробљеника, и оне се крећу од 4,5 хиљада па до 6 хиљада. Међутим на спомен обележју у Поточарима се говори о цифри 8372…. за коју се сматра да није коначна.

Када је реч о броју жртава Сребренице нека судска већа наводе број страдалих на појединим локацијама у распону од 800 до 2500. То је врло необично. Није реч о тако малом распону бројева. Број незаконито страдалих (стрељаних) према најпесимистичнијим објективним налазима не може премашити број од 3000.

Лицитирање са бројем жртава је скрнављење тих истих жртава. Број страдалих сигурно није тачно утврђен. Није тако велики као што тврде бошњачки аутори, тужилаштво ХТ, а подржавају неки други. Број жртава ће остати вечно спорна тема. Јер ово је случај где имамо убиство, а немамо леш, или обрнуто, имамо леш а не знамо како је човек страдао. Једна смрт је трагедија, стотине мртвих је статистика. Тако је трагедија Сребренице претворена у статистику. Зато свако наше поступање треба бити одмерено према истој апсолутној мери.

Зато с правом кажемо да су многи извештаји о Сребреници злонамерни, да су бројке о страдалим увећане, да су интерпретације са правног становишта често неутемељене и неодмерене.

Сасвим јасно да је број жртава врло важан, за тужилаштво ХТ и суд, када је реч о пресудама за геноцид. Треба знати да се термин геноцид за злочине у Сребреници почео користити и пре иједног одржаног суђења, још у почетној фази истраге. Велики број страдалих у свести људи изазива савим другачије конотације, осећања и разумевања догађаја, зато је број страдалих врло важан. Говорити о геноциду, а не баратати са неколико хиљада жртава може да делује неубедљиво.

Оделење службе безбедности 2.К АБиХ у Тузли организовало је један семинар са свим својим припадницима и истражним органима, који се односио на то како узимати изјаве од сведока у вези са догађајима у Сребреници из јула 1995. и на који начин квалификовати те догађаје. Заузет је јединствен став да се у изјавама сведока мора искључиво користити појам „геноцид“. Сви они који су били дали изјаве пре поменутог семинара, морали су их допунити и променити.

И на крају је важно поновити већ казано, да сва страдања која су се збила нису била резултат плана, организованог деловања институција српске војске и државе. Ствари су се отргле контроли. За то су појединци одговорни. Нико до сада није показао нити доказао да је постојао план масовних убистава, да је постојала свест и геноцидна намера починиоца злочина.

За разлику од Бошњака, који негирају саму помисао да су Срби страдали у рату у БиХ, а посебно у сребреничком крају и у Подрињу, Срби су у стању суочити се са чињеницом да се у јулу 1995. десио злочин у Сребреници. На тај начин ми не умањујемо властито страдање.

З А К Љ У Ч А К

Многе приче које су испричане о Сребреници уперене су против интереса српског народа у целини. Српски народ који има витешку ратну историју не може нечијом вољом добити етикету „геноцидног народа“. Због те етикете све жртве српског народа бивају заборављене или минимизиране, или пак као такве и „потребне и пожељне“ са становишта наших непријатеља. С правом кажемо да су многи извештаји о Сребреници злонамерни, да су бројке о страдалим увећане, да су интерпретације са правног становишта често неутемељене и неодмерене.

Оно што је речено у судницама ХТ и у пресудама оптуженим и осуђеним појединцима у вези злочина у „Сребреници“, углавном није цела истина. Оно што су написали светски и бошњачки аутори и неки други, само је један од аспеката догађаја у Сребреници, искључиво на штету Срба. Истина која је саопштена у делима српских аутора о Сребреници опет је само један фрагмент слике тих догађаја. Догађаји који су се десили у Сребреници су врло трагични догађаји, како за бошњачки, тако и за српски народ. Придавање ширих димензија тој трагедији него што она јесте, као и умањивање те трагедије је контрапродуктивно и представља омаловажавање и оспоравање свих оних који су заиста страдали у тим догађајима.

Овај текст је један од покушаја да се саопшти чињенични контекст. О правним квалификацијама требају говорити правни експерти, који се углавном слажу да није реч о геноциду.

Као да смо страховали испричати нашу причу. Истиниту причу. Она је врло суморна, тешка, али свакако мање суморна и мање тешка него до сада испричане приче о „Сребреници“. Требало је давно рећи какав је ток догађаја био. Зашто смо се бојали на пример рећи, неки војници 28. Дивизије АБиХ су заробљени на неким местима. Одведени су на дуга места и тамо стрељани, и закопани.

Прихватањем чињенице да се у Сребреници десио ратни злочин кога су починили неки припадници ВРС, ми не умањујемо наше властито страдање у рату, не оправдавамо злочине које су снаге АБиХ чиниле над Србима, не умањујемо наше жртве, нити увећавамо жртве на страни наших ратних непријатеља.

Зато морамо са много више снаге, воље и интереса истраживати властито страдање у протеклом рату. Срби у сребреничком крају и Подрињу су поднели огромне жртве, и војне и цивилне. Свака жртва заслужује да буде пронађена, достојно сахрањена и оплакана, а не да истраживање властитог страдања и кажњавање починиоца злочина над Србима буде пандан ономе што и како ради друга страна.

Штетна је и опасна забрана сваке расправе о пресудама ХТ о „сребреничким догађајима“, као и догматски приступ у анализама тих догађаја. Истина се не може „сачувати“ забранама, законским санкцијама. У судским поступцима није доказана „геноцидна намера“ наводним починиоцима „геноцида“, као ни довољно других доказа који би задовољили правну дефиницију геноцида, па се онда, како то тврде истакнути правници, не може говорити о „геноциду“.


Извор: Фонд Стратешке Културе

Оставите коментар

Оставите коментар на Сребреница 1995 – Прилог истини о стварним догађањима (2)

* Обавезна поља