secerna-repa2На на­ја­ву да „МК гру­па” Ми­о­дра­га Ко­сти­ћа ку­пу­је ше­ће­ра­ну у Сен­ти и да су тра­жи­ли до­зво­лу Ко­ми­си­је за за­шти­ту кон­ку­рен­ци­је, ју­че је ре­а­го­ва­ла ком­па­ни­ја „Ма­ти­је­вић агра­ра”. Они сма­тра­ју да би то би­ло ка­та­стро­фа и да би Ко­стић, уко­ли­ко му ко­ми­си­ја да зе­ле­но све­тло, са­свим си­гур­но с че­ти­ри ше­ће­ра­не био мо­но­по­ли­ста и да би от­куп­на це­на ше­ћер­не ре­пе би­ла ни­жа не­го са­да.

Пе­тар Ма­ти­је­вић ре­као је ју­че за „По­ли­ти­ку” да би ку­пио ше­ће­ра­ну у Сен­ти да је знао да је на про­да­ју. Он  про­из­во­ди ше­ћер­ну ре­пу, али је не про­да­је Ми­о­дра­гу Ко­сти­ћу јер је ње­го­ва от­куп­на це­на нај­ни­жа.

– Про­да­јем ре­пу грч­кој ком­па­ни­ји „Хе­ле­ник” јер је њи­хо­ва от­куп­на це­на ве­ћа за 20 од­сто. Али, ако Ко­стић на­ме­ра­ва да мо­но­по­ли­зу­је тр­жи­ште, ни ја, ни дру­ги про­из­во­ђа­чи не­ће­мо има­ти ко­ме да је про­да­је­мо осим ње­му. У том слу­ча­ју, це­на ће би­ти још ни­жа, што не­ће ва­жи­ти за ше­ћер, он ће би­ти ску­пљи – ре­као је Ма­ти­је­вић.

Ју­че то­ком да­на Ма­ти­је­ви­ће­ва ком­па­ни­ја по­сла­ла је до­пис Тан­ју­гу, ко­ји је пот­пи­сао Зо­ран Ма­ти­је­вић, син Пе­тра Ма­ти­је­ви­ћа. На­во­ди се да Ма­ти­је­вић го­ди­шње про­из­ве­де пет до 10 од­сто укуп­не про­из­вод­ње ше­ћер­не ре­пе и по­твр­дан од­го­вор ко­ми­си­је био би ра­ван ка­та­стро­фи и то из ви­ше раз­ло­га.

– „МК гру­пи” ни­су по­треб­ни до­дат­ни ка­па­ци­те­ти, ка­ко они на­во­де, јер већ сад у свом вла­сни­штву има­ју три ше­ће­ра­не ко­је не ра­де – Бач, Срем­ска Ми­тро­ви­ца и Ко­вин. Њи­ма ни­је у ин­те­ре­су ни Сен­та да ра­ди, већ да оде у сте­чај, а по­том да се исе­че у ста­ро гво­жђе – на­во­ди се у из­ве­шта­ју. Пре­у­зи­ма­њем Сен­те од стра­не „МК гру­пе”, до­да­је, „ до­би­ја­мо мо­но­пол на ше­ћер­ну ин­ду­стри­ју ко­ја је већ пре­по­ло­вље­на у од­но­су на не­ка­да­шње ка­па­ци­те­те у вре­ме бив­ше СФРЈ.

– Жа­ло­сно је да спад­не­мо на про­из­вод­њу са­мо за соп­стве­не по­тре­бе. Иако има­мо по­тен­ци­јал да ра­ди­мо 1,3 ми­ли­о­на то­на ше­ће­ра за тр­жи­ште бив­ших ре­пу­бли­ка, Ал­ба­ни­је, Ру­му­ни­је, Бу­гар­ске, Грч­ке, чак и Ма­ђар­ске, ко­ја је оста­ла на јед­ној ше­ће­ра­ни. Има­мо по­тен­ци­јал да ра­ди­мо три пу­та ви­ше јер об­ра­ди­ве по­вр­ши­не и бо­гом да­та кли­ма по­сто­је – по­ру­чу­је он.

matijevic-kostic

Ми­о­драг Ко­стић је 2002. го­ди­не ку­пио за три евра ше­ће­ра­не у Ба­чу, Ко­ва­чи­ци и Пе­ћин­ци­ма, у вре­ме ка­да је на вла­сти би­ла Де­мо­крат­ска стран­ка за ко­ју је он ва­жио као глав­ни фи­нан­си­јер. До 2000. го­ди­не је био ди­рек­тор те стран­ке. При­ва­ти­за­ци­ја ше­ће­ра­на на­шла се на спи­ску јед­не од  24 спор­не при­ва­ти­за­ци­је, а сум­ња­ло се да је уме­шан у пре­па­ки­ва­ње ше­ће­ра и пла­сман на тр­жи­ште ЕУ, што је он де­ман­то­вао.

На пи­та­ње Ма­ти­је­ви­ћу, от­куд мо­тив да на овај на­чин ис­ту­пи у јав­но­сти бу­ду­ћи да су по­слов­ни од­но­си са Ко­сти­ћем до са­да би­ли до­бри  и да су чак за­јед­но хте­ли да при­ва­ти­зу­ју ПКБ, Ма­ти­је­вић ка­же да су му у овом тре­нут­ку угро­же­ни ин­те­ре­си и да је он про­тив сва­ког мо­но­по­ла.

– За­ми­сли­те да ја др­жим це­лу кла­нич­ну ин­ду­стри­ју. Це­на ме­са би би­ла 2.000 ди­на­ра. У овом тре­нут­ку за­сту­пам и ин­те­ре­се дру­гих про­из­во­ђа­ча ко­ји ме не­пре­ста­но зо­ву от­кад су чу­ли да Ко­стић хо­ће да ку­пи ше­ће­ра­ну у Сен­ти – ка­же наш са­го­вор­ник.

То што се на­ја­вљу­је био би, ка­же, мо­но­пол јед­ног игра­ча ко­ји, нај­ве­ро­ват­ни­је, на­ме­ра­ва цео би­знис да про­да не­кој не­мач­кој или фран­цу­ској гру­па­ци­ји. Та­кве при­че – да је по­сао до­го­во­рен, ка­же, већ кру­же, а ти исти ће уга­си­ти све ше­ће­ра­не у Ср­би­ји, па ће­мо ше­ћер уво­зи­ти из Фран­цу­ске или Не­мач­ке и би­ће це­на ду­пло ве­ћа, прог­но­зи­ра Ма­ти­је­вић.

Фа­тал­на гре­шка је, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, до­зво­ли­ти мо­но­пол на ин­ду­стри­ју ко­ја има пер­спек­ти­ву ра­ста јер ће­мо та­ко до­ве­сти се­бе у си­ту­а­ци­ју да бу­де­мо уво­зни­ци ше­ће­ра.

Тре­ба на­ло­жи­ти ак­ти­ви­ра­ње или про­ђу по­сто­је­ћих ше­ће­ра­на, а не до­зво­ли­ти но­во га­ше­ње ко­је ће се де­си­ти ако до­зво­ли­мо мо­но­пол јед­ног чо­ве­ка.

– „МК гру­па” је већ мо­но­по­ли­ста са три ше­ће­ра­не и ви­ше од 50 од­сто тр­жи­шта и сво­јим по­на­ша­њем до­ве­ла је до сма­ње­ња про­из­вод­ње ше­ћер­не ре­пе, а свој мо­но­пол ко­ри­сти и да­нас, па има­мо нај­ве­ћу це­ну ше­ће­ра у ре­ги­о­ну – на­вео је Ма­ти­је­вић свој по­след­њи ар­гу­мент.

Занимљиво је да су Миодраг Костић и Петар Матијевић јуче „ратовали” у рукавицама. Саопштење компаније „Матијевић” потписао је син власника Зоран, док је МК Комерц у први план истурио директора „Сунока”.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Шећерни рат Матијевића и Костића

* Обавезна поља