mica-jovanovicБЕОГРАД – Рек­тор Ме­га­тренд уни­вер­зи­те­та Ми­ћа Јо­ва­но­вић не­ма док­то­рат Лон­дон­ске шко­ле еко­но­ми­је и по­ли­тич­ких на­у­ка, ни­ти ди­пло­му Уни­вер­зи­те­та у Лон­до­ну, утвр­ди­ло је Ми­ни­стар­ство про­све­те, због че­га је ми­ни­стар др Ср­ђан Вер­бић по­звао рек­то­ра да под­не­се остав­ку – епи­лог је овог бур­ног да­на у обра­зо­ва­њу Ср­би­је.

Да се не­што ва­жно де­ша­ва, по­сле дво­не­дељ­ног ћу­та­ња ака­дем­ске за­јед­ни­це, по­ста­ло је ја­сно ка­да је Ми­ни­стар­ство про­све­те у ра­ним пре­по­днев­ним са­ти­ма са­оп­шти­ло да је код ме­ђу­на­род­них ин­сти­ту­ци­ја по­кре­ну­ло про­це­ду­ру за про­ве­ру док­то­ра­та рек­то­ра нај­ве­ћег при­ват­ног уни­вер­зи­те­та у Ср­би­ји. Ме­ђу но­ви­на­ри­ма се то­ком да­на про­не­ла вест да ни­је спо­ран док­то­рат из Ма­ри­бо­ра, али да је ипак про­бле­ма­ти­чан онај из Лон­до­на.

Ениг­му је раз­ре­шио Вер­бић на хит­ној кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре ко­ја је одр­жа­на у Вла­ди Ср­би­је у 15 ча­со­ва, а на ко­јој је са­оп­штио да је Ми­ћа Јо­ва­но­вић док­то­ри­рао на Фа­кул­те­ту за ор­га­ни­за­ци­ју из Кра­ња, али да не­ма док­то­рат Уни­вер­зи­те­та у Лон­до­ну. Он је по­звао Јо­ва­но­ви­ћа да од­го­во­ри на ове тврд­ње или под­не­се остав­ку, као и над­ле­жне ор­га­не да утвр­де да ли по­сто­је еле­мен­ти кри­вич­ног де­ла.

Вер­бић је ме­ђу­тим ре­као и да евен­ту­ал­на остав­ка рек­то­ра не мо­ра да зна­чи да ће Ме­га­тренд из­гу­би­ти акре­ди­та­ци­ју. Од­го­ва­ра­ју­ћи на пи­та­ње шта ће би­ти са сту­ден­ти­ма ко­ји­ма је Јо­ва­но­вић мен­тор на док­тор­ским сту­ди­ја­ма, ми­ни­стар је ре­као да то ни­је у над­ле­жно­сти ми­ни­стар­ства.

У то­ку  да­на огла­сио се и Се­нат Ме­га­трен­да са на­ла­зи­ма сво­је ко­ми­си­је ко­ју су чи­ни­ла че­тво­ри­ца про­фе­со­ра, ме­ђу ко­ји­ма је и Оскар Ко­вач, а ко­ја је утвр­ди­ла да док­то­рат ми­ни­стра по­ли­ци­је Не­бој­ше Сте­фа­но­ви­ћа ни­је пла­ги­јат. Про­фе­со­ри су као ар­гу­мен­те за ову тврд­њу на­во­ди­ли и два тек­ста из „По­ли­ти­ке”.

Тро­ји­ца на­уч­ни­ка из Ен­гле­ске ко­ји су пр­ви из­ра­зи­ли сум­њу у ори­ги­нал­ност док­тор­ског ра­да ми­ни­стра по­ли­ци­је од­мах су од­го­во­ри­ли да они оста­ју при ста­ву да је нео­п­ход­но фор­ми­ра­ти не­за­ви­сну ко­ми­си­ју, што је пот­пи­си­ма по­др­жа­ло и 3.000 на­уч­ни­ка из це­лог све­та.

На­шем ли­сту се ја­вио и на­уч­ник др Ва­си­ли­је Ма­но­вић, та­ко­ђе из Ен­гле­ске, ко­ји је уме­ђу­вре­ме­ну кон­так­ти­рао са пред­сед­ни­ком Ме­га­трен­да др Ву­дро­ом Клар­ком, ко­јем је не­дав­но до­де­љен по­ча­сни док­то­рат овог уни­вер­зи­те­та, и утвр­дио да Кларк ни­је но­бе­ло­вац, ка­ко је пред­ста­вљен. Исти­на је да је Кларк са­мо био у ти­му од 600 на­уч­ни­ка ко­ји су ра­ди­ли за Ме­ђу­на­род­ни од­бор за кли­мат­ске про­ме­не УН, ор­га­ни­за­ци­ју ко­ја је 2007. го­ди­не по­де­ли­ла Но­бе­ло­ву на­гра­ду за мир за­јед­но са бив­шим аме­рич­ким пот­пред­сед­ни­ком Алом Го­ром.

——————————–

Вербић: Мића Јовановић није докторирао у Лондону

Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја, позвао је Мићу Јовановића, ректора Универзитета „Мегатренд”, да поднесе оставку на ту функцију из етичких разлога будући да је утврђено да није докторирао на Лондонској школи економије и политичких наука, како је тврдио у својој званичној биографији. На јучерашњој конференцији за новинаре, која је хитно сазвана у Влади Србије, министар Вербић објаснио је да је поводом озбиљних оптужби које су се појавиле у јавности у вези са веродостојношћу докторских титула Јовановића, ресорно министарство покренуло међународну процедуру за проверу постојања спорног доктората. Провера је извршена путем Европске мреже националних информационих центара за академско признавање и мобилност, односно EНИЦ центра Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

– Провера је показала да ректор Јовановић јесте 1991. године докторирао на Факултету за организацију из Крања Универзитета у Марибору, где је одбранио докторску дисертацију под насловом „Пословна мотивација у демократизацији индустријских односа”. С друге стране, пажљива провера података Лондонске школе економије и политичких наука у свим базама података показала је да не постоји докторска теза ректора Јовановића под насловом „Work Motivation in Industrial relations of Self-Management (The Case of Yugoslavia)” – изјавио је Вербић.

Он је додао да не постоје ни подаци да је ректор Јовановић уопште регистрован као студент докторских студија на Лондонској школи економије и политичких наука, а да диплома ректора Јовановића не постоји ни на Универзитету у Лондону.

– Закон о високом образовању, члан 54, прописује да ректор универзитета не може бити лице које је прекршило кодекс професионалне етике. Позивам ректора Јовановића да одговори на тврдње или да поднесе оставку на ту функцију. Министарство позива надлежне органе да испитају да ли постоје елементи кривичног дела – рекао је Вербић на јучерашњој конференцији.

Министар просвете навео је да евентуална оставка ректора не значи нужно да ће „Мегатренд” изгубити акредитацију, да је у току реакредитација тог универзитета, да су они уредно поднели документацију и да је поступак у току. Он је истакао и да није у надлежности министарства да испитује докторске тезе кандидата којима је Јовановић био ментор, као и да немају овлашћења да позову Комисију за акредитацију, која је дала дозволу за рад Универзитету „Мегатренд”, да поново изврши контролу.

– Министарство просвете је у овом случају утврђивало да ли одређени докторат постоји или не постоји. Није у нашој надлежности да испитујемо квалитет појединачних докторских теза, тиме треба да се баве универзитети и ментори. Такође, Комисија за акредитацију није потчињена Министарству просвете, њу је основао Национални савет за високо образовање, а њега Скупштина Србије. Министарство може да спроведе инспекцијски надзор, али овај случај је у надлежности Комисије за акредитацију – рекао је Вербић.

Државни секретар у Министарству просвете, Александар Белић, додао је и да Мића Јовановић има докторат, онај из Крања, и да, према томе, испуњава услове да буде ментор, али да је на Универзитету „Мегатренд” да испита квалитет докторских теза. Одговарајући на позив дела стручне јавности да ресорно министарство формира независну комисију која би испитала докторску тезу Небојше Стефановића, Белић је рекао да ни то није у њиховој надлежности и да се они не баве квалитетом теза, већ тај посао морају да раде факултети.

———————————

megatrend-mica-jovanovic-korupcija-kapk-komisija-za-akre-1328585176-110491

Пред­сед­ник Ме­га­трен­да ни­је но­бе­ло­вац

Про­фе­сор др Ву­дро Кларк, ко­јем је не­дав­но до­де­љен по­ча­сни док­то­рат Ме­га­трен­да, а ко­ји је сло­вио за чо­ве­ка за ве­зу са уни­вер­зи­те­том у Аме­ри­ци ко­ји же­ли да ку­пи Ме­га­тренд, за­пра­во ни­је но­бе­ло­вац, ка­ко је у јав­но­сти пред­ста­вље­но. Он би тре­ба­ло да бу­де пе­ти пред­сед­ник Ме­га­трен­да.

Клуп­ко је по­че­ло да се од­мо­та­ва та­ко што је др Ва­си­ли­је Ма­но­вић, хе­ми­чар ко­ји се та­ко­ђе ба­ви пи­та­њи­ма за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не, о ко­јем је и „По­ли­ти­ка” сво­је­вре­ме­но пи­са­ла, ина­че про­фе­сор са Кран­филд уни­вер­зи­те­та у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји, кон­так­ти­рао с Клар­ком и пи­тао га да ли је упо­знат са оним што се де­ша­ва на Ме­га­трен­ду и да је у Ср­би­ји пред­ста­вљен као но­бе­ло­вац.

Кларк је од­го­во­рио да ни­је био све­стан по­след­њих до­га­ђа­ња, да он ни­ка­да и ни­је ре­као да је но­бе­ло­вац и да ни­је од­го­во­ран за оно што ме­ди­ји пи­шу. Он је на­вео да је био у ти­му на­уч­ни­ка ко­ји су до­при­не­ли да по­ме­ну­та ор­га­ни­за­ци­ја до­би­је ову на­гра­ду.

На­и­ме, Кларк је­сте на­уч­ник ко­ји је свој про­фе­си­о­нал­ни жи­вот по­све­тио из­на­ла­же­њу кон­крет­них ре­ше­ња у очу­ва­њу жи­вот­не сре­ди­не и, ка­ко сам ка­же, на том пу­ту је че­сто имао под­ме­та­ња од стра­не нафт­них ком­па­ни­ја. По ње­го­вом ми­шље­њу, јед­но од тих је и кон­тро­вер­за у ве­зи са тим да ли је но­бе­ло­вац или не.

Ме­ђу­тим, чи­ње­ни­ца је да је он на мно­гим ме­ђу­на­род­ним ску­по­ви­ма на­ја­вљи­ван као но­бе­ло­вац и да и у ње­го­вој би­о­гра­фи­ји на „Линк­ти­ну” пи­ше да је до­бит­ник ове пре­сти­жне на­гра­де за­јед­но са дру­гим на­уч­ни­ци­ма. По­што су не­ки на­уч­ни­ци зах­те­ва­ли да се Ме­ђу­на­род­ни од­бор за кли­мат­ске про­ме­не од­ре­ди пре­ма овим по­ле­ми­ка­ма, у де­цем­бру 2012. го­ди­не сам од­бор зва­нич­но је са­оп­штио да су 2007. го­ди­не Но­бе­ло­ву на­гра­ду за мир рав­но­прав­но по­де­ли­ли Ал Гор, бив­ши аме­рич­ки пот­пред­сед­ник и Ме­ђу­на­род­ни од­бор за кли­мат­ске про­ме­не као ор­га­ни­за­ци­ја. У са­оп­ште­њу за јав­ност, ова ор­га­ни­за­ци­ја је ис­та­кла да се на­гра­да не мо­же по­ве­за­ти ни са јед­ним на­уч­ни­ком кон­крет­но и се увек мо­ра ис­та­ћи да је ор­га­ни­за­ци­ја ла­у­ре­ат. На овом ис­тра­жи­ва­њу ра­ди­ло је око 600 на­уч­ни­ка из 40 др­жа­ва.

Пи­та­ње је ка­ко ће по­сле нај­но­ви­јих ин­фор­ма­ци­ја по­сту­пи­ти др Кларк, са ко­јим смо кон­так­ти­ра­ли и за­мо­ли­ли га за по­ја­шње­ње ње­го­ве уло­ге у ра­ду Ме­га­трен­да и да нам ка­же да ли је ово био део ме­диј­ске, нафт­не или Ме­га­тренд за­ве­ре.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Феномен Мегатренд – Од лажног доктората до лажног нобеловца

* Обавезна поља