filaret-1БЕОГРАД – Сабор Српске православне цркве (СПЦ) ипак је данас разрешио дужности епископа милешевског Филарета, рекао је за агенцију Бета извор из СПЦ.

Према његовим речима, на предлог патријарха Иринеја, владике СПЦ синоћ нису гласале о разрешењу епископа Филарета, већ је одлучено да му се да још годину дана да исправи одређене неправилности у финансијском пословању епархије.

Међутим, јутрос је већа група епископа затражила да се ипак гласа о поверењу владики милешевском па је он смењен тесном већином гласова.

Владика Филарет је у својој одбрани на Сабору изнео да је само каснио са одређеним уплатама и да то није велики финансијски преступ.

Сабор СПЦ је раније ове недеље разрешио је дужности и епископа канадсог Георгија.

Њихово разрешење раније је затражио Синод СПЦ којим председава патријарх Иринеј.

Сабор СПЦ данас наставља рад расправом о стању у епархијама, стању на Косову као и о другим актуелним питањима.

Блиц – Смена Филарета дефинитиван пораз групе око Иринеја бачког

На сабору је јутрос дошло до неочекиваног преокрета и владика милешевски Филарет је ипак смењен, сазнаје Блиц.

Сабор се синоћ разишао са начелном одлуком, на иницијативу патријарха Иринеја, да се Филарету да још годину дана шансе да поправи стање у својој Епархији, а да се потом изнова одлучује о његовом разрешењу.

Како се синоћ није гласало о предлогу већ је прихваћен без расправе, а није потписан ни записник, група владика је јутрос инсистирала да се ипак гласа као што је пре неки дан био случај са владиком канадским Георгијем који је такође смењен.

Пет-шест владика јутрос је на заседање дошло са представкама и захтевом да се још једном размотри одлука о Филарету.

Како каже извор Блица из Патријаршије, они су донели и неке нове доказе који говоре о не баш часном животу овог епископа.

До преокрета је дошло након јучерашњег притиска државних фунцкионера да се Филарету ‘прогледа кроз прсте’. За то су се заложили шеф СПС и министар спољних послова Ивица Дачић и директор Србијагаса Душан Бајатовић.

Синоћ је Сабор напрасно одлучио да се уместо смене, владики милешевском да шанса да се поправи. Филарету је била дата година дана да исправи грешке, а након тога би се изнова испитао његов рад и донела одлука да ли ће бити смењен или не. Данашњим великим преокретом је то пало у воду и Филарет је дефинитивно смењен.

Иначе, смена Филарета била је извесна свих дана Сабора посебно јер су његови греси већи од оног што се замера владики канадском.

Филарету се осим неадекватног располагања црквеним новцем и малтретрирања свештенства, ставља на терет и блуд и разврат, а о чему су сведочили монаси из његове Епархије. Од мртвачких глава по којима је остао упамћен у јавности током рата на простору бивше СФРЈ у Филаретовој биографији уписан је и штрајк глађу који није хришћански чин, на десетине дописа државним институцијама и приватницима да му дају новац.

Ово није први пут да се политика умеша у живот Цркве, али ни када је реч о Филарету коме се на терет ставља и политиканство. Током 2012. године милешевски Филарет обратио се за помоћ министру полиције Ивици Дачићу. У то време била је иницијатива медју владикама да се на сабору Филарет пензионише. До сусрета није дошло, али су блиски сарадници Дачића приликом сусрета са врхом СПЦ пренели да им је стало до судбине Филарета.

Поражена група око епископа бачког Иринеја

Сменом владике Филарета поражена је и група владика окупљена око епископа бачког Иринеја, а која је на Сабор 14 маја дошла са петицијом да се не разрешавају владике канадски и милешевки.

Иза овог захтева владике бачког на коме је био 21 потпис заправо је био покушај пуча у СПЦ јер је петиција првенствено требало да обори предлог црквене Владе – Синода о сменама. Тиме и одлуке патријарха Иринеја.

Први пораз групе око бачког била је смена владике канадског Георгија када су прегласани са 21 гласом.

______________________________

Патријарх оставља Филарета

На предлог патријарха Иринеја владика Филарет остаје епископ у Епархији милешевској, што су сви епископи прихватли акламацијом, саопштено је „Политици” из врха Српске православне цркве. Филарет ће ,до следећег пролећног засадања Сабора, остати на челу те епархије. Ова одлука може се сматрати компромисом имајући у виду да је на Сабору разрешен епископ канадски Георгије. Тако су при крају Сабора помирене две струје владика  СПЦ, од којих је једна била за разрешење оба епископа а друга за  њихово правично суђење.

Ка­ко са­зна­је „По­ли­ти­ка” у вр­ху СПЦ епи­ско­пу Фи­ла­ре­ту на те­рет се, из­ме­ђу оста­лог, ста­вљало ду­го­ва­ње од 200.000 евра из­во­ђа­чи­ма ко­ји су ра­ди­ли на об­но­ви све­ти­ња у Епар­хи­ји ми­ле­шев­ској. Вла­ди­ка Фи­ла­рет ре­као је ју­че пред са­бра­ћом оку­пље­ном на Све­том ар­хи­је­реј­ском са­бо­ру да ће тај дуг вра­ти­ти, као и да има до­ку­мен­та­ци­ју ко­ја по­ка­зу­је ка­ко је тро­шен епар­хиј­ски но­вац.

sabor-nova

Ка­ко са­зна­је­мо, вла­ди­ка Фи­ла­рет не­ма ни­шта на сво­је име, осим др­жав­не пен­зи­је од 12.000 ди­на­ра. Наш са­го­вор­ник из вр­ха СПЦ об­ја­шња­ва да не­ма епар­хи­је без ду­го­ва. Он до­да­је да је епи­скоп звор­нич­ко-ту­злан­ски Хри­зо­стом, на при­мер, ко­ји је био у си­нод­ској ко­ми­си­ји ко­ја је ис­пи­ти­ва­ла ста­ње у Епар­хи­ји ми­ле­шев­ској, у Епар­хи­ји би­хаћ­ко-пе­тро­вач­кој, ко­јом је ра­ни­је упра­вљао оста­вио дуг од 150.000 евра.

Та­ко­ђе, за „По­ли­ти­ку” је у вр­ху СПЦ об­ја­шње­но и да ме­ђу ар­хи­је­ре­ји­ма по­сто­је раз­ли­чи­та ми­шље­ња о пи­та­њу спро­во­ђе­ња про­це­ду­ра су­ђе­ња епи­ско­пи­ма, али су у до­но­ше­њу од­лу­ка је­дин­стве­ни.

Вла­ди­ка Ге­ор­ги­је је ра­ни­је од­лу­ком са­бо­ра трај­но раз­ре­шен упра­вља­ња Епар­хи­јом ка­над­ском. Ме­ди­ји су об­ја­ви­ли да се вла­ди­ка Ге­ор­ги­је вра­ћа у Ка­на­ду пре кра­ја са­бо­ра. Док је он био у Ср­би­ји, на по­је­ди­ним ин­тер­нет сај­то­ви­ма рев­но­сно су по­ле­ми­са­ле при­ста­ли­це и про­тив­ни­ци раз­ре­ше­ног ка­над­ског вла­ди­ке.

На зва­нич­ном сај­ту Епар­хи­је ка­над­ске, уз са­оп­ште­ње са­бо­ра о трај­ном раз­ре­ше­њу вла­ди­ке Ге­ор­ги­ја, об­ја­вље­но је и пи­смо па­три­јар­ха Ири­не­ја, ко­ји ад­ми­ни­стри­ра овом епар­хи­јом. По­гла­вар СПЦ обра­тио се све­штен­ству, упра­ва­ма цр­кве­но-школ­ских оп­шти­на и вер­ном на­ро­ду. По­ру­чу­је им да сво­јом љу­ба­вљу, са­рад­њом, а на­ро­чи­то мо­ли­твом Све­ви­шњем до­при­не­су је­дин­ству и очу­ва­њу по­рет­ка у овој епар­хи­ји.

„Опо­ми­ње­мо да ни­је вре­ме ни за ли­ко­ва­ње ни за сла­вље, не­го за усрд­ну мо­ли­тву ка­ко би­смо са­чу­ва­ли мир и пре­ва­зи­шли све не­су­гла­си­це на­ста­ле у прет­ход­ном пе­ри­о­ду”, на­во­ди па­три­јарх у по­ру­ци.

При­ста­ли­це вла­ди­ке Ге­ор­ги­ја, од кра­ја апри­ла ка­да је при­вре­ме­но раз­ре­шен по од­лу­ци си­но­да, има­ју по­се­бан сајт сим­бо­лич­ног на­зи­ва „Ис­точ­ник исти­не”, бу­ду­ћи да је зва­нич­ни сајт „Ис­точ­ник” пре­у­зе­ла но­ва упра­ва. На „Ис­точ­ни­ку исти­не” об­ја­вље­но је та­ко да је но­ви ар­хи­је­реј­ски на­ме­сник про­то­је­реј-ста­вро­фор Ва­си­ли­је То­мић по­ку­шао на Спа­сов­дан по­но­во да уђе у ма­на­стир у Мил­то­ну, се­ди­ште Епар­хи­је ка­над­ске. Епар­хиј­ски са­вет му то ни­је до­зво­лио, на­во­ди се на овом сај­ту, уз на­по­ме­ну да ће при­мо­пре­да­ја би­ти из­вр­ше­на у при­су­ству вла­ди­ке Ге­ор­ги­ја и да им је то по­твр­дио и па­три­јарх Ири­неј.

Про­те­клих не­де­ља ин­тер­не­том кру­же и пи­сма по­др­шке вла­ди­ци Ге­ор­ги­ју, као и пи­сма про­тив ње­га. Мно­га су пот­пи­са­ли све­ште­ни­ци Епар­хи­је ка­над­ске, али у ме­ђу­соб­ним оп­ту­жба­ма при­ста­ли­ца и про­тив­ни­ка вла­ди­ке Ге­ор­ги­ја, те­шко је раз­лу­чи­ти ко­ли­ко је ко­је од тих пи­са­ма ве­ро­до­стој­но. Обе стра­не оп­ту­жу­ју се ме­ђу­соб­но да су фал­си­фи­ко­ва­ле пот­пи­се све­ште­ни­ка, па и при­ста­ли­це и про­тив­ни­ци раз­ре­ше­ног вла­ди­ке твр­де да је ве­ћи­на све­штен­ства уз њих. Уз из­ве­шта­је ме­ди­ја да у Епар­хи­ји ка­над­ској јед­ни спре­ма­ју во­ла на ра­жњу да про­сла­ве од­лу­ку са­бо­ра да њи­хов ар­хи­је­реј бу­де трај­но раз­ре­шен, док дру­ги твр­де да ће вла­ди­ка Ге­ор­ги­је за­у­век би­ти њи­хов ар­хи­је­реј, не чу­ди по­тре­ба па­три­јар­ха Ири­не­ја да не­по­сред­но по са­оп­шта­ва­њу од­лу­ке са­бо­ра по­зо­ве све­штен­ство и вер­ни­ке у Ка­на­ди на мир и при­себ­ност.

Нај­ви­ше цр­кве­но те­ло, Све­ти ар­хи­је­реј­ски са­бор за­по­чео је за­се­да­ње про­шлог че­тврт­ка у Па­три­јар­шиј­ском дво­ру у Бе­о­гра­ду.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Ноћни обрт у СПЦ – Филарет ипак разрешен

* Обавезна поља