vicoc-djuricЧвр­сто је­дин­ство срп­ских по­ли­тич­ких пред­став­ни­ка на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји је­сте им­пе­ра­тив и услов на­ци­о­нал­ног оп­стан­ка Ср­ба у ју­жној срп­ској по­кра­ји­ни, за­кљу­че­но је на са­стан­ку пре­ми­је­ра Алек­сан­дра Ву­чи­ћа са по­ли­тич­ким пред­став­ни­ци­ма ко­смет­ских Ср­ба у Бе­о­гра­ду.

На са­стан­ку у „Па­ла­ти Ср­би­ја”, ко­ји је тра­јао око два са­та, јед­но­гла­сно је до­го­во­ре­но да Алек­сан­дар Ја­бла­но­вић ви­ше не оба­вља функ­ци­ју пред­сед­ни­ка „Срп­ске ли­сте”. Ова из­ме­на би­ће у нај­кра­ћем ро­ку ре­ги­стро­ва­на у свим при­штин­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма, а ду­жност пред­сед­ни­ка ли­сте убу­ду­ће ће оба­вља­ти шеф по­сла­нич­ке гру­пе „Срп­ска” Слав­ко Си­мић, ина­че члан По­кре­та со­ци­ја­ли­ста.

Са­ста­нак је во­дио пре­ми­јер Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић, ко­ји је кри­ти­ко­вао гра­до­на­чел­ни­ке де­сет оп­шти­на са срп­ском ве­ћи­ном и по­сла­ни­ке у по­кра­јин­ској скуп­шти­ни због не­сло­ге. На са­стан­ку ко­ји је био за­тво­рен за јав­ност, ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, Ву­чић се освр­нуо на ко­сов­ске по­ли­тич­ке по­де­ле.

„Не мо­гу да ве­ру­јем да се ви на Ко­со­ву сва­ђа­те, док Ал­бан­ци све чи­не да нам узму ма­на­сти­ре и цр­кве. Чи­там у ме­ди­ји­ма шта јед­ни дру­ги­ма сме­шта­те и чи­ме се ба­ви­те. Да ли је мо­гу­ће да је не­ко­ме па­ло на па­мет да тра­жи сме­ну све тро­ји­це срп­ских ми­ни­ста­ра у Вла­ди Ко­со­ва и да ка­же да ја сто­јим иза то­га? Уме­сто да сви за­јед­но ра­ди­мо да се што ви­ше Ср­ба вра­ти на сво­ја ог­њи­шта, не­ки љу­ди ми­сле да су нај­ва­жни­ји и чи­не све да што ви­ше Ср­ба оде са Ко­сме­та”, пренео је Вучићеве речи један учесник састанка.

Он је на­гла­сио да је ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за Ко­со­ву и Ме­то­хи­ју Мар­ко Ђу­рић глав­ни чо­век у по­кра­ји­ни ис­пред Вла­де Ср­би­је и да ни­ко од по­ли­ти­ча­ра из по­кра­ји­не, али ни из Бе­о­гра­да, не по­ку­ша­ва да оп­стру­и­ра ње­гов рад.

Како наш лист сазнаје, премијер је рекао да Мар­ко Ђу­рић го­во­ри и ра­ди у његово име. Он, у до­го­во­ру са државним руководством Србије  име­ну­је љу­де и спро­во­ди по­ли­ти­ку. У случају да не­ко­ме не­што не бу­де ја­сно, по­го­то­во по­сла­нич­ком клу­бу у ко­сов­ском пар­ла­мен­ту, треба се обра­ти­ти Ђу­ри­ћу. Вучић је поручио да док ја он пре­ми­јер, Ђурић ће има­ти његову подршку.

Осим ди­пло­мат­ске бор­бе за срп­ске на­ци­о­нал­не спо­ме­ни­ке, Ву­чић је на­ја­вио да ће би­ти фор­ми­ра­на и За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на и да се све мо­ра ура­ди­ти да се на Ко­со­ву отва­ра­ју рад­на ме­ста. Он се по­себ­но освр­нуо на не­на­мен­ско тро­ше­ње сред­ста­ва у не­ким оп­шти­на­ма ко­ја су из ре­пу­блич­ког бу­џе­та упла­ћи­ва­на за раз­не ин­ве­сти­ци­је.

„Мо­ра да се зна где тач­но од­ла­зи сва­ки ди­нар, јер ни­је ре­пу­блич­ки бу­џет ру­па без дна. Ко­ли­ко мо­же­мо да се се опру­жи­мо да­ће­мо нов­ца, али сред­ста­ва ко­ја до­би­је­те мо­ра­ју да се утро­ше на отва­ра­ње рад­них ме­ста, јер је то наш на­ци­о­нал­ни ин­те­рес”, на­гла­сио је Ву­чић.

На са­стан­ку, док је та­мо био пре­ми­јер Ву­чић, за реч су се ја­ви­ли Алек­сан­дар Ја­бла­но­вић, ко­ји је при­хва­тио да се по­ву­че са ме­ста пред­сед­ни­ка „Срп­ске ли­сте”, и ми­ни­стар за из­бе­гли­це и по­вра­так у ко­сов­ској вла­ди Да­ли­бор Јев­тић, ко­ји је го­во­рио о мо­гућ­но­сти­ма за по­вра­так ра­се­ље­них Ср­ба. За­ни­мљи­во је да су се за реч ја­ви­ли сви гра­до­на­чел­ни­ци срп­ских оп­шти­на и ми­ни­стар ра­да Алек­сан­дар Ву­лин – али ка­да је Ву­чић због оба­ве­за оти­шао са са­ста­на­ка.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Вучић критиковао српске политичаре са КиМ

* Обавезна поља