КОМЕРЦИЈАЛНО УСЛУЖНИ КОМПЛЕКС:

„ДАНУБИУС-ПЕТРОЛ“

Marina vazduh 2

Инвеститор ДАНУБИУС ПЕТРОЛ Д.О.О. – Смедерево поседује неопходне дозволе за изградњу комерцијалноуслужног комплекса који се састоји од:

1. Марине за привез 30 средњих глисера.
2. Зимовника за 50 средњих глисера.
3. Сервиса за одржавање и сервисирање глисера, чамаца и јахти.
4. Витла за спуштање и вађење из воде пловних објеката.
5. Ресторана капацитета 50 гостију.
6. Станице за снабдевање горивом моторних пловила.

Локација комплекса налази се у Смедереву, на десној обали Дунава, од км 1114+450 до 1114+500 и обухвата део катастарске парцеле 517/1 укупне површине 1785м2 и акваторије 1500м

Поменута локација саставни је део пловног пута Дунава кроз Србију, близу је Београда, а повезана је са приступним саобраћајницама свих категорија, рачунајући и аутопут Е-75.

Инвестиција нуди високу исплативост из више разлога од који су најважнији:

          на пловном путу Дунава кроз Србију не постоји објекат овог типа и намене

          Србија је приступила пројекту ЕУ „Дунавска стратегија“ која у наредном периоду гарантује убрзани развој пловног саобраћаја кроз нашу земљу, висок ниво инвестиција у пловне путеве и пратећу инфраструктуру, као и значајан развој речног туризма.

          Пространом воденом огледалу – акваторији самог комплекса и његовој доброј диспозицији у односу на пловни пут као и квалитетном пројектном решењу у односу на дејство неповољних климатских и хидролошких утицаја.

          Знатном степену изграђености и инфраструктурне опремљености локације.

          Повољним могућностима за развој и комбиновање великог броја пословних функција у атрактиван наутички пункт Подунавља и укључивања у систем међународних марина на Дунаву.

          Податку да се најближе станице за снабдевање горивом речних пловила налазе у Румунији, на крају пловног пута Дунава и испред Будимпеште у Мађарској.

 

Подаци о локацији

Предвиђена локација налази се у Смедереву, на дунавској обали (инундационо подручје између корита за малу воду водтока реке Дунав и спољне ножице насипа) у оквиру насеља „Металор“, на његовом крајњем североисточном делу, до комплекса „Југопетрол“ и део је катастарске парцеле бр. 517/1 новог премера К.О.Смедерево (односно бр. 149/1  старог премера).

У непосредном залеђу налазе се комплекси старе Индстријске зоне (погони „МБС“, „Фаграм“, „Ласта“ и др), као и складшта „Југопетрола“ на североисточној страни.

Дужина припаајуће обале комплекса је око 50,0 м а дубина 38,0 м. Сама обала је у припадајућем делу делимично уређена, са делом изграђеним бетонским зидом (вертикалном обалом) на коти око 72,0 мнм и насипом испред њега.

У физчком смислу предметни простор представља релативно заравњени плато, на коти од 71,85 мнм  до  73,00 мнм (укупна денивелација у правцу север-југ ко 1,0 м).

Целина од 17,55 ари је делимично изграђена (мање од половине укупне површине) приземним објектима у функцији основне делатности и знатно већом површином наткривене терасе која излази на саму обалу. Остали део комлпекса је неизграђен и релативно неуређен.

Приказ локације дајемо на следећим сликама:

Положај објекта у односу на Тврђаву и Луку – снимак

Marina položaj u odnosu na luku 2

Положај објекта у односу на Индиструјиску зону – графика, цртеж

Marina-Jugopetrol jpeg 2

Marina lokacija 2

На оба приказа агенда је следећа:

1.  Локација „ДАНУБИУС-Петрол“  –  2.  „Утва ИБЗ“  4,5 ha

3.  Пут између „Утве ИБЗ“  и  „НИС-Југопетрола“

4. Складиште „НИС-Југопетрол“

 

Опис и намена објекта

Архитентонски концепт објекта базира се на функционалним захтевима планираних садржаја, који захтевају истовремени директни приступ и са воде и са копненог пута. Ово условљава подужну поделу целине на два функционална дела, при чему се продајни део позиционира уз интерну колску комуникацију. Унутрашња организација целина у овој фази је само грубо дефинисана, а њена коначна форма биће условљена технолошким захтевима појединих конкретних намена, што даје флексибилност у договору око улагања у објекат.

Укупни максимални габарит објекта у основи је 20,0 х 23,0 м.

Планирана спратност објекта је П (приземље), изузев у услужно-комерцијалном делу где се предвиђа спратност П + Пк.

У продајном делу планираног објекта предвиђена је продаја (наплата) горива, као и производа за потребе снабдевања моторних пловила. Уз продајни простор у овом делу предвиђа се и магацински и канцеларијски простор, као и санитарни блок.

У услужно-комерцијалном делу предвиђа се организовање јахтинг клуба, ресторана и сувенирнице са свим пратећим садржајима (кухиња, гардероба, магацински простор, хигијенски блок и остало).

Marina pogled sa pontona 2

 

Реализација пројекта комплекса „Данубиус-Петрол“

Предузеће „Данубиус-Петрол“ доо поседује основну документацију неопходну за отпочињање реализације ове инвестиције:

– Акт о урбанистичким условима бр. 350-366/2008-06 од 10.12.2008. године

– Извештај капетаније о пролазности бродова бр. 342-64/10 од 15.03.2010. године

– Графички приказ будућег изгледа локације

Предузеће „Данубиус-Петрол“ преузима на себе прибављање све преостале неопходне документације за реализацију овог пројекта.

Основни проблем реализације овог пројекта су потребна финансијска средства па „Данубиус-Петрол“ позива могуће заинтересоване партнере на разговор о дефинисању могућег заједничког улагања у комерцијално услужни комплекс на води.

При томе, отворене су све опције које карактеришу заједничка улагања или заједнички посао:

–   сразмерно учешће партнера у власништву Комплекса и профиту

–   концесионо улагање, које би подразумевало потпуно располагање Комплексом од стране партнера за утврђени временски период

–   оснивање заједничког предузећа чија би основна делатност била рад овог  Комплекса (продаја горива за туристичка пловила и осталих производа за њихово снабдевање, угоститељске и туристичке услуге, као и остале услуге)

–   кредитни однос према улагачу (који се утврђује сразмерно обиму и врсти улагања које може бити и у роби, односно потребним услугама)

–   остали облици стратешког улагања

Marina pogled ka Dunavu 2

 

К  О  Н  Т  А  К  Т

Потпуне информације о „Комерцијално-услужном комплексу Данубиус-Петрол“ можете добити на:

mail:   maxacale@gmail.com  и  djordje-jovanovic@hotmail.com

као и на тел. 064/592-79-29

Преко ових контаката можете договорити и увид у сву постојећу документацију и добити одговарајућа образложења за све евентуалне нејасноће.

 


Извор: Данубиус Петрол

Оставите коментар

Оставите коментар на Пословни пројекат „ДАНУБИУС-ПЕТРОЛ“

* Обавезна поља