FoNet-ADVOKATI-PROTESTБЕОГРАД – Адвокатура Србије сутра након четири и по месеца протеста почиње са радом, пошто су испуњени њени захтеви за измене прописа о јавном бележништву и прописа о паушалном опорезивању адвоката.

Адвокати у целој Србији, почели су протест са обуставом рада 17. сепрембра прошле године тражећи измене прописа о јавном бележништву, регулисање паушалног опорезивања и смену министра правде, а њихове које колеге из Београда недељу дана раније су обуставили рад.

После вишемесечних неуспелих покушаја за договор, крајем године стручни тимови Министарства правде и Адвокатске коморе Србије постигли су споразум на основу којег је Скупштина Србије прошле седмице по хитном поступку изменила одредбе Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Породичног закона и Закона о наслеђивању.

Најважније измене са становишта адвокатуре и грађана је да јавнобележнички запис неће више бити обавезан за све уговоре који се тичу промета непокретности.

У форми јавнобележничког записа јавни бележник ће састављати само уговоре о располагању непокретностима пословно неспособних лица и споразум о законском издржавању.

Такође уговор о хипотеци и заложна изјава се могу на захтев странака саставити у форми јавнобележничког записа када је потребно да оне имају својство извршне исправе, односно када се на основу уговора о хипотеци и заложне изјаве може непосредно спровести принудно извршење (судско или вансудско) по доспелости обавезе.

За остале правне послове, односно приватне исправе које ће сачињавати било грађани било адвокати, предвиђена је потврда јавног бележника стављањем солемнизационе клаузуле, која је махом уподобљена судској овери уговора важећој до 1. септембра 2014. године.

Солемнизационом клаузулом јавни бележник потврђује да је странкама у његовом присуству прочитан уговор, да су оне изјавиле да он у свему и потпуно одговара њиховој вољи и да су га својеручно потписале.

Калузула о потврђивању се ставља на посебну исправу која се јемствеником повезује са поднетим уговором, а оба краја јемственика се причвршћују печатним воском, или налепницом и оверавају печатом јавног бележника.

Јавни бележник ће моћи да одбије солемнизацију у случају да странка није пословно способна и када нема уредно пуномоћје, или када оцени да се ради о апсолутно ништавом уговору.

Изменама закона је предвиђено да странка у том случају има право приговора суду, чиме је обезбеђена судска контрола рада јавних бележника, а не само приговор Јавнобележницкој комори, како је првобитно гласила законска одредба.

Што се тиче питања пореза, због којег су београдски адвокати 15 дана штрајковали и прошлог лета, Влада Србије је крајем године изменила спорну Уредбу.

Према измењенној Уредби, предвиђа се да адвокатима паушални порез за 2014. годину буде повећан највише 10 одсто у односу на 2013. годину, што је у скалду са захтевима адвокатуре.

О критеријумима за паушално опорезивање за ову годину и све наредне стручни тимови АКС и Министарства финанасија преговараће у наредном периоду.

Током протеста одложено је око 100.000 суђења, велики број саслушања у полицији и тужилаштву нису могли да се одрже, као ни друге процесне радње, јер адвокати нису желели да поступају пред државним одганима.

Поступали су само у оним случајевима када је то поступање везано за рок, како не би наштетили интересу својих клијената.

Протест је обележио и један број искључења из адвокатских комора, и то оних адвоката који нису поштовали упутство о поступању, односно о забрани пољављивања пред полицијом, тужилаштвом и судом.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Адвокати од понедељка у судницама

* Обавезна поља