Све­ште­ни си­нод Ру­ске пра­во­слав­не цр­кве до­нео је оче­ки­ва­ну од­лу­ку: не­мо­гу­ће је да­ље ев­ха­ри­стиј­ско оп­ште­ње са Ца­ри­град­ском па­три­јар­ши­јом. У са­оп­ште­њу по­сле за­се­да­ња у по­не­де­љак вер­ни­ци­ма ру­ске цр­кве по­ру­че­но је да не уче­ству­ју у све­тим тај­на­ма ко­је се оба­вља­ју у хра­мо­ви­ма Ва­се­љен­ске па­три­јар­ши­је.

„При­хва­та­ње оп­ште­ња с је­ре­ти­ци­ма и са оним ли­ци­ма ко­ја су ана­те­ми­са­на у дру­гој ауто­ке­фал­ној цр­кви, укљу­чу­ју­ћи све ’епи­ско­пе’ и ’кли­ри­ке’ ко­је су ова ли­ца ру­ко­по­ло­жи­ла, по­се­за­ње за ту­ђом ка­нон­ском те­ри­то­ри­јом, као и по­ку­шај од­ри­ца­ња од соп­стве­них исто­риј­ских од­лу­ка и оба­ве­за – све то чи­ни да се Ца­ри­град­ска па­три­јар­ши­ја ста­вља из­ван гра­ни­ца оно­га што је ка­нон­ско и, на ве­ли­ку на­шу жа­лост, чи­ни да за нас у бу­дућ­но­сти ев­ха­ри­стиј­ско оп­ште­ње с ње­ним је­рар­си­ма, ду­хов­ним и све­тов­ним ли­ци­ма бу­де не­мо­гу­ће”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу ру­ског Си­но­да ко­јим су, у ства­ри, пре­ки­ну­ти сви кон­так­ти са Ца­ри­гра­дом.

Ова­кву од­лу­ку иза­зва­ли су прет­ход­ни по­те­зи Си­но­да Ва­се­љен­ске па­три­јар­ши­је да ски­не ана­те­му и вра­ти ар­хи­је­реј­ски чин во­ђи рас­кол­нич­ке Укра­јин­ске пра­во­слав­не цр­кве Ки­јев­ске ми­тро­по­ли­је Фи­ла­ре­ту Де­ни­сен­ку и Ма­ка­ри­ју Ма­ле­ти­чу, као и да уки­не соп­стве­но пи­смо из 1686, ко­јим је Мо­сков­ској па­три­јар­ши­ји при­зна­то пра­во да ру­ко­по­ла­же ки­јев­ске ми­тро­по­ли­те. Ти­ме је Ва­се­љен­ска па­три­јар­ши­ја ство­ри­ла усло­ве да то­мос о ауто­ке­фал­но­сти да цр­кве­ним струк­ту­ра­ма ко­је су го­ди­на­ма у рас­ко­лу, ми­мо ауто­ном­не Укра­јин­ске пра­во­слав­не цр­кве, ко­ја је под окри­љем Мо­сков­ске па­три­јар­ши­је, али ко­ју је­ди­ну и при­зна­ју све оста­ле пра­во­слав­не по­ме­сне цр­кве.

По­сле за­се­да­ња ру­ског Си­но­да, ми­тро­по­лит во­ло­ко­лам­ски Ила­ри­он (Ал­фе­јев), шеф Оде­ље­ња за спољ­не цр­кве­не ве­зе Мо­сков­ске па­три­јар­ши­је, из­ја­вио је за ме­ди­је да је Ца­ри­град, упа­да­ју­ћи на ка­нон­ску те­ри­то­ри­ју дру­ге цр­кве, ле­га­ли­зу­ју­ћи рас­кол из­гу­био пра­во да се и да­ље сма­тра ко­ор­ди­на­ци­о­ним цен­тром пра­во­слав­них цр­ка­ва. Ми­тро­по­лит Ила­ри­он под­се­тио је и да се па­три­јарх Вар­то­ло­меј че­сто на­зи­ва ду­хов­ним во­ђом 300 ми­ли­о­на пра­во­слав­них у све­ту и да би по­сле нај­но­ви­јих од­лу­ка тре­ба­ло од тог бро­ја из­у­зе­ти ба­рем по­ло­ви­ну, „јер он ни­је ду­хов­ни во­ђа ни за Ру­ску пра­во­слав­ну цр­кву ни за по­ме­сне пра­во­слав­не цр­кве, за ко­је ми­слим да не­ће по­др­жа­ти ње­го­ве гра­бљи­ве по­те­зе”.

Као и ве­ћи­на дру­гих, и Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква са буд­ном па­жњом пра­ти ове до­га­ђа­је, ко­ји би мо­гли ди­рект­но да ути­чу на по­кре­та­ње пи­та­ња ауто­ке­фал­но­сти на те­ри­то­ри­ја­ма где има сво­је епар­хи­је и ар­хи­је­ре­је: у Ма­ке­до­ни­ји и Цр­ној Го­ри. Срп­ски па­три­јарх у јед­ном не­дав­ном ин­тер­вјуу под­се­тио је да су нај­ви­ша цр­кве­на те­ла, и Са­бор и Си­нод СПЦ, апе­ло­ва­ли на ва­се­љен­ског па­три­јар­ха да пи­та­ње Укра­ји­не ре­ши све­пра­во­слав­ним кон­сен­зу­сом. За по­след­ње са­оп­ште­ње Ца­ри­гра­да по­гла­вар СПЦ оце­нио је да је „сло­вом, ста­во­ви­ма и ду­хом су­прот­но уче­њу и устрој­ству пра­во­слав­не цр­кве”, а да је по­след­њи став ко­јим се по­зи­ва на не­на­си­ље и за­бра­њу­је оти­ма­ње цр­ка­ва и ма­на­сти­ра ка­нон­ске цр­кве „пи­ла­тов­ско пра­ње ру­ку”. СПЦ ће се су­тра или пре­ко­су­тра и зва­нич­но огла­си­ти о но­вим по­те­зи­ма Ца­ри­гра­да, и то кроз за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње ко­је ће об­ја­ви­ти па­три­јар­си срп­ски Ири­неј и ан­ти­о­хиј­ски Јо­ван, ко­ји се тре­нут­но на­ла­зи у мир­ној по­се­ти срп­ској цр­кви. Ина­че, и па­три­јарх ан­ти­о­хиј­ски Јо­ван Де­се­ти ре­као је но­ви­на­ри­ма то­ком по­се­те Цр­ној Го­ри да ни­је вре­ме за раз­ма­тра­ње ауто­но­ми­је, већ за је­дин­ство пра­во­слав­них цр­ка­ва.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи ко­ли­ко по­след­ње од­лу­ке ва­се­љен­ског Си­но­да мо­гу би­ти пут ка по­кре­та­њу пи­та­ња ауто­ке­фал­но­сти у Цр­ној Го­ри и Ма­ке­до­ни­ји, све­ште­ник Дар­ко Ђо­го, про­фе­сор на Пра­во­слав­ном бо­го­слов­ском фа­кул­те­ту Све­тог Ва­си­ли­ја Остро­шког у Фо­чи, под­се­ћа да ти­ме што Ца­ри­град­ска па­три­јар­ши­ја не­ко­ме да ауто­ке­фа­ли­ју ствар ни­је ре­ше­на.

– Увек је по­сто­јао оби­чај не са­мо фор­мал­ног оба­ве­шта­ва­ња дру­гих пра­во­слав­них цр­ка­ва о чи­ну ауто­ке­фа­ли­је, па и ауто­но­ми­је, не­го ауто­ке­фа­ли­ја са­ма по се­би под­ра­зу­ме­ва да су и оста­ле пра­во­слав­не цр­кве са­гла­сне са тим. СПЦ је, из­ме­ђу оста­лог, упра­во због овог кри­те­ри­ју­ма оста­вља­ла пи­та­ње МПЦ не­ре­ше­ним, јер је зна­ла да тзв. грч­ке цр­кве не би ни­ка­да при­хва­ти­ле на­зив Ма­ке­дон­ска пра­во­слав­на цр­ква – ка­же Ђо­го.

Он сма­тра да баш због то­га ни Ца­ри­град­ска па­три­јар­ши­ја не­ће у нај­ско­ри­је вре­ме пре­у­зе­ти ре­ша­ва­ње пи­та­ња МПЦ, од­но­сно не пре не­го што до­ђе до им­пле­мен­та­ци­је Пре­спан­ског спо­ра­зу­ма.

– Обес­хра­бру­је, ме­ђу­тим, то што пре 15 да­на ни­смо мо­гли оче­ки­ва­ти ни укра­јин­ски сце­на­рио. Чак су и де­сни­чар­ски и про­а­у­то­ке­фа­ли­стич­ки укра­јин­ски сај­то­ви ра­чу­на­ли да би Де­ни­сен­ко мо­рао да бу­де не­ка вр­ста ко­ла­те­рал­не ште­те да би до­шло до ауто­ке­фа­ли­је. Ни­ко ни­је мо­гао да ра­чу­на да би Ца­ри­град мо­гао да ура­ди оно што је ура­дио – ка­же Ђо­го.

Наш са­го­вор­ник под­се­ћа и да је од Ца­ри­гра­да не­дав­но „по­ми­ло­ва­ни” Фи­ла­рет Де­ни­сен­ко, пред­во­де­ћи две де­це­ни­је рас­кол­нич­ку пра­во­слав­ну цр­кву, не­го­вао ве­зе, из­ме­ђу оста­лог, и са „Цр­но­гор­ском пра­во­слав­ном цр­квом” и Ми­ра­шом Де­де­и­ћем.

– Убе­ђен сам да ће ве­ћи­на по­ме­сних цр­ка­ва гле­да­ти да не пре­ки­ну оп­ште­ње ни са Мо­сквом ни са Ца­ри­гра­дом. Али мо­же да се де­си да не­ки бив­ши епи­скоп ко­ји је у је­дин­ству са Ми­ра­шом Де­де­и­ћем са­да, као од Ца­ри­гра­да при­зна­ти на­вод­но ка­нон­ски епи­скоп, до­ђе да слу­жи са срп­ским вла­ди­ком не­где на За­па­ду. И он­да мо­ра­те да се опре­де­ли­те да ли је тај чо­век са ва­ма у оп­ште­њу или ни­је. Ако сте у оп­ште­њу са Ца­ри­гра­дом, са не­ким грч­ким вла­ди­ком, све­сни сте и да је он део исте струк­ту­ре ко­ја је ски­ну­ла ана­те­му са Де­ни­сен­ка, ко­ји је, опет, у оп­ште­њу са Де­де­и­ћем. Не мо­гу да за­ми­слим да би не­ки вла­ди­ка СПЦ при­хва­тио да слу­жи са би­ло ко­јим епи­ско­пом из Де­ни­сен­ко­ве гру­пе, чак и по­сле ове ле­га­ли­за­ци­је – ка­же Дар­ко Ђо­го.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Цариград за Москву више није центар Православља

* Обавезна поља