sinisa-mali-1(1)Градоначелник Београда Синиша Мали извинио се новинарима Мреже за истраживање криминала и корупције (Крик) због инцидента на Савском шеталишту, код ресторана „Саванова”, где су људи из његове пратње спречили новинаре Крика да му поставе питања о куповини 24 стана у Бугарској. Али, од њих је затражио извињење због, како је рекао, „прљаве кампање” коју неколико дана воде против њега.

Он је оспорио наводе Крика о тој куповини и својој наводној повезаности са офшор фирмама након 2012. године, када је ступио на јавну функцију. На ванредној конференцији за медије показао је папире који, како тврди, доказују да су његов и још једна потпис на документима које је изнео Крик фалсификовани.

Новинарска удружења осудила су поступак према новинарима Крика на Савском шеталишту у Београду. Демократска странка затражила је оставку од Малог, а Српска напредна странка је саопштила да је шокирана „прљавом кампањом која се без доказа води против градоначелника”. Рат око градоначелника Београда се пренео и у Скупштину Србије, где су о њему расправљали посланици ДС-а и СНС-а Александра Јерков и Владимир Ђукановић.

Мој потпис је фалсификован

Градоначелник Београда Синиша Мали је на ванредној конференцији за новинаре поновио да има само један стан у Бугарској, уредно пријављен Агенцији за борбу против корупције и плаћен преко рачуна. Он је потврдио да је између 2011. и половине 2012. године био директор две офшор фирме, за које је КРИК објавио да је преко њих купио 24 апартмана у летовалишту Свети Никола, али је навео да након августа 2012. није имао никакву везу с тим фирмама. Новинарима је предочио писане изјаве у којима Ана Панајотова, директорка те две офшор фирме, тврди да градоначелник није ни власник нити овлашћено лице тих компанија.

КРИК је пре три дана објавио да је Мали 2012. и 2013. године купио станове у бугарском летовалишту као директор фирми „Бригам холдинг енд фајненс” и „Етам инвест енд фајненс”, регистрованих на Девичанским острвима. Мали је након тога одговорио да је 2012. радио као консултант у приватној фирми саветујући клијенте како да, између осталог, купе станове у Бугарској. КРИК је потом саопштио да су се трансакције о којима су писали одвијале и након 2012, када је Мали ступио на функцију саветника тадашњег потпредседника Владе Србије Александра Вучића. Та медијска кућа је на свом сајту, уз остале документе, поставила и онај који је, како тврде, Мали 28. фебруара ове године потписао као директор једне од тих офшор фирми.

У изјави коју је представио Мали, Ана Панајотова наводи да ни бугарска фирма „Ерма” – чији је она генерални заступник – нити њен оснивач нису 28. фебруара 2015. донели било какву одлуку или решење који су наведени на сајту КРИК-а. Панајотова пише и како је само она могла да донесе било какву одлуку у име фирме „Бригам”. За фирму „Ерма 11” КРИК тврди да је једна од две бугарске компаније које је Мали 2012. купио као заступник „Бригама” и „Етама”. „Ерма 11” и „Ерул 11” су, наводи КРИК, били власници седам апартмана у Бугарској, од којих је један Мали купио на своје име.

Мали је показао и изјаву Борисаве Костове Петрове, преводиоца, која доказује, како је оценио, да је и њен потпис на папирима на које се позива КРИК фалсификат. Он је додао да је та изјава оверена јуче у Бугарској под материјалном и кривичном одговорношћу пред нотаром, а да он очекује да ће на питања тим поводом на исти начин одговорити и новинари КРИК-а.

Уреднику КРИК-а Стевану Дојчиновићу, који је негирао да је повезан с Демократском странком, како му је пребацио Мали, и навео да је сву документацију нашао на интернету и у евиденцији бугарске Агенције за привредне регистре, градоначелник је поручио: „Уколико се утврди да сам власник било којег од ових станова – сви су Ваши. У супротном, очекујем бар мало извињење од Вас у неком тренутку.”

SINISA MALI

Као део кампање против њега, тврди Мали, без доказа се проносе гласине да је власник 24 стана у Бугарској, и то раде они који не разумеју како се води посао и саветује у области привреде и финансија.

– Ја сам се 20 година пре посла градоначелника бавио пословима саветовања у области финансија, привреде, куповине и продаје имовине, и то веома успешно. Безброј таквих уговора сам потписао, могли бисте тако да кажете да сам власник хиљаду станова – рекао је Мали.

Он је казао да нема никакве везе с преосталим становима осим што је у име и за рачун клијента обавио трансакције 2011. и 2012, што је много пре него што је постао градоначелник.

Градоначелник је додао и да му је жао Београђана јер, уместо да се бави питањима која су од њихових интереса, сад мора да се бави прљавом кампањом.

– Невероватно је да ову кампању покрећете у тренутку кад лидер ДС-а Бојан Пајтић одбија да изађе на полиграф и кад странка која нема цензус покушава да добије медијску пажњу. Нека се ДС сети свих својих афера, подземних контејнера, рекордног дефицита – рекао је Мали.

Улога у приватизацији „Беопетрола”

КРИК је објавио и да је већи број апартмана у Бугарској Синиша Мали купио од компаније „Аклади”, иза које стоји Срђан Дабић, бивши директор српског огранка руске нафтне компаније „Лукоил”. Дабић је, пише КРИК, заступао „Лукоил” 2003. године, када је та компанија купила српски ланац бензинских пумпи „Беопетрол”. Ту приватизацију је Савет за борбу против корупције оценио као непоштену и коруптивну, подсећа КРИК, а Мали је ту приватизацију надгледао у име државе, као директор Центра за тендере у Агенцији за приватизацију. По одласку из те агенције Мали се запослио у „Беопетролу”.

– Уколико постоји било каква афера у вези са штетом за ту приватизацију, није моје да то кажем нити да одлучујем о томе – казао је јуче Мали и додао да је Дабића упознао у току приватизације „Беопетрола” и да га је последњи пут видео летос. Упитан зашто су се видели Мали је одговорио:

– Он је мој бивши клијент, са својим бившим клијентима одржавам неки однос колико стигнем од радних обавеза.

Градоначелник се извинио новинарима 

Гра­до­на­чел­ник Бе­о­гра­да Си­ни­ша Ма­ли из­ви­нио се но­ви­на­ри­ма Мре­же за ис­тра­жи­ва­ње кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је (Крик) због ин­ци­ден­та на Сав­ском ше­та­ли­шту, код ре­сто­ра­на „Са­ва­но­ва”, где су љу­ди из ње­го­ве прат­ње спре­чи­ли но­ви­на­ре Кри­ка да му по­ста­ве пи­та­ња о ку­по­ви­ни ста­но­ва у Бу­гар­ској. Али је од њих за­тра­жио из­ви­ње­ње због, ка­ко је ре­као, „пр­ља­ве кам­па­ње” ко­ју не­ко­ли­ко да­на во­де про­тив ње­га.

Ма­ли је осу­дио сва­ки на­пад на но­ви­на­ре, али и ис­та­као да не­ма, ни­ти ће икад има­ти обез­бе­ђе­ње.

– Оштро осу­ђу­јем сва­ки на­пад на ме­ди­је и сло­бо­ду го­во­ра. Ја обез­бе­ђе­ње не­мам, ни­кад га ни­сам имао, али исто та­ко ни­је би­ло по­тре­бе да ми но­ви­на­ри Кри­ка при­ла­зе с ле­ђа и пре­ки­да­ју са­ста­нак са из­во­ђа­чем ра­до­ва „Бе­о­гра­да на во­ди”, кад су за то би­ли пред­ви­ђе­ни и вре­ме и ме­сто – ре­као је Ма­ли на ван­ред­ној кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре и до­дао да „не­ма по­тре­бе да се пре­ки­да са­ста­нак и да ми не­ко иза ле­ђа ви­че”.

Крик је ра­ни­је у то­ку да­на на свом сај­ту об­ја­вио да га је обез­бе­ђе­ње гра­до­на­чел­ни­ка не са­мо спре­чи­ло да по­ста­ви пи­та­ња, не­го и да је ње­го­вим но­ви­на­ри­ма оте­ло фо­то­а­па­рат и мо­бил­ни те­ле­фон и из­бри­са­ло сним­ке из тих уре­ђа­ја. Ме­ђу­тим, сним­ке су ус­пе­ли да по­вра­те из ме­мо­ри­је те­ле­фо­на и по­ста­ви­ли су их на сајт.

– Ни­ко од осо­ба ко­је су при­шле но­ви­на­ри­ма ни­је же­лео да се пред­ста­ви ни­ти по­ка­же ле­ги­ти­ма­ци­ју – на­во­ди Крик.

Ме­ђу осо­ба­ма ко­је су при­шле но­ви­на­ру и од­у­зе­ле му фо­то­а­па­рат био је на­чел­ник ко­му­нал­не по­ли­ци­је Ни­ко­ла Ри­стић, што се та­ко­ђе мо­же ви­де­ти на сним­ку.

– Пет осо­ба у ци­ви­лу по­зва­ло је још јед­ну осо­бу ко­јој су да­ли фо­то­а­па­рат да би она по­том ушла у свој ауто­мо­бил и из­бри­са­ла сним­ке. По­том је осо­ба из обез­бе­ђе­ња од но­ви­нар­ке Кри­ка узе­ла њен при­ват­ни мо­бил­ни те­ле­фон и из­бри­са­ла и те сним­ке – са­оп­шта­ва Крик.

Си­ни­ша Ма­ли је осу­дио по­сту­пак Ни­ко­ле Ри­сти­ћа и твр­ди да ни­је био све­стан оно­га што се, ка­ко ка­же, де­ша­ва­ло иза ње­го­вих ле­ђа. Он је ка­зао да је од Ри­сти­ћа за­тра­жио из­ве­штај о то­ме шта се до­го­ди­ло и да ће на­чел­ник ко­му­нал­не по­ли­ци­је, уко­ли­ко је пре­кр­шио за­кон, од­го­ва­ра­ти.

Удру­же­ње но­ви­на­ра Ср­би­је је осу­ди­ло од­у­зи­ма­ње но­ви­нар­ске опре­ме, фо­то­а­па­ра­та и лич­них те­ле­фо­на од но­ви­на­ра Кри­ка, као и бри­са­ње сни­мље­ног ма­те­ри­ја­ла. УНС је за­тра­жио да гра­до­на­чел­ник од­го­во­ри ко су осо­бе ко­је су од­у­зе­ле тех­нич­ку опре­му но­ви­на­ри­ма и из­бри­са­ле за­бе­ле­же­ни са­др­жај.

– УНС под­се­ћа да но­си­о­ци јав­них функ­ци­ја мо­ра­ју би­ти спрем­ни да од­го­во­ре на пи­та­ња но­ви­на­ра о те­ма­ма од јав­ног зна­ча­ја, као и да је ду­жност но­ви­на­ра да по­ста­вља пи­та­ња и из­ве­шта­ва у јав­ном ин­те­ре­су – на­во­ди се у са­оп­ште­њу УНС-а.

Не­за­ви­сно удру­же­ње но­ви­на­ра Ср­би­је (НУНС) за­пре­па­шће­но је по­ступ­ком обез­бе­ђе­ња Си­ни­ше

Ма­лог и за­тра­жи­ло је јав­но из­ви­ње­ње гра­до­на­чел­ни­ка због „не­при­хва­тљи­вог по­на­ша­ња ње­го­вих са­рад­ни­ка пре­ма но­ви­на­ри­ма”.

– НУНС нај­о­штри­је осу­ђу­је овај скан­да­ло­зни ин­ци­дент и по­зи­ва над­ле­жне пра­во­суд­не ор­га­не да ис­тра­же овај слу­чај не­за­ко­ни­те цен­зу­ре и дис­кри­ми­на­ци­је но­ви­на­ра – на­во­ди се у са­оп­ште­њу тог удру­же­ња.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Синиша Мали у све већем проблему

* Обавезна поља